نویسنده = محمد حسین جهانگیر
ارزیابی توان اکوتوریستی پارک چمران‌کرج با استفاده از مدلSWOT و ماتریس‌ذی‌نفعان

دوره 1، شماره 4، دی 1399، صفحه 226-234

10.22034/UE.2020.09.04.04

محمد حسین جهانگیر؛ سینا زاهدی؛ سیده مهسا موسوی رینه