نویسنده = سینا زاهدی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی توان اکوتوریستی پارک چمران‌کرج با استفاده از مدلSWOT و ماتریس‌ذی‌نفعان

دوره 1، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 226-234

10.22034/UE.2020.09.04.04

محمد حسین جهانگیر؛ سینا زاهدی؛ سیده مهسا موسوی رینه