نویسنده = حجت الله میرزایی
آثار شیوع کرونا بر بودجه شهرداری تهران

دوره 1، شماره 4، دی 1399، صفحه 235-242

10.22034/UE.2020.09.04.05

حجت الله میرزایی؛ حامد مظاهریان؛ علی جعفری شهرستانی؛ سعید خضر