نویسنده = سید مهدی حشمت الواعظین
برآورد ارزش زیبایی شناختی فضای سبز درختی منطقه جهانشهر کرج به روش رضایت خاطر (هدونیک)

دوره 2، شماره 2، تیر 1400، صفحه 111-121

10.22034/UE.2021.02.02.06

علی غفاری؛ سید مهدی حشمت الواعظین؛ جهانگیر فقهی؛ امیر علم بیگی؛ مصطفی جنت بابایی


ارزیابی اقتصادی استفاده از پخش سیلاب برای احداث پارک جنگلی در حاشیه شهر

دوره 2، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 37-44

10.22034/UE.2021.02.01.05

نرجس اکبری؛ سید مهدی حشمت الواعظین؛ علی اکبر نظری سامانی؛ خالد احمدالی