نویسنده = سمانه جلیلی صدرآباد
بررسی میزان مناسب بودن فضای شهری برای حضور افراد کم‌توان و ناتوان (نمونه مطالعاتی: خیابان انقلاب اسلامی تهران)

دوره 2، شماره 3، مهر 1400، صفحه 169-186

10.22034/UE.2021.02.03.05

سمانه جلیلی صدرآباد؛ اسماعیل شیعه؛ مهدیه نوروزی پور فیروز؛ مریم مینوسپهر؛ رضا بیات