نویسنده = علی سلاجقه
شناسایی عوامل موثر بر آسیب‌پذیری سیلاب شهری بندرعباس با تاکید بر مدیریت رواناب شهری

دوره 2، شماره 3، مهر 1400، صفحه 236-246

10.22034/UE.2021.02.03.10

یوسف احمدی؛ ام البنین بذرافشان؛ علی سلاجقه؛ ارشک حلی ساز؛ علی آذره