کلیدواژه‌ها = یزد
بررسی اثر منابع و انگیزه ها بر ارزش ویژه برند مقاصد گردشگری شهری با توجه به نقش رفتار هم‎خلقی ارزش (شهر یزد به عنوان مورد مطالعه)

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 121-134

10.22034/UE.2022.3.01.09

امیررضا کنجکاو منفرد؛ محمدرضا باروت کوب؛ محمدمهدی خلیلیان اشکذری؛ حمیده اسماعیلی