کلیدواژه‌ها = سبک زندگی
ارائه مدل دینامیکی برای تبیین الگوی مصرف در سبک زندگی شهری ایرانیان

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 33-47

10.22034/UE.2022.03.01.03

علی پالیزبان؛ عباس طلوعی اشلقی؛ سیدرضا صالحی امیری؛ محمودرضا اسفندیار