کلیدواژه‌ها = عدم قطعیت و نامعلومی
آیندة توسعة فضایی منطقة غرب استان کرمانشاه بر مبنای صنعت انرژی

دوره 2، شماره 4، دی 1400، صفحه 355-373

10.22034/UE.2022.2.04.08

محمد حسین شریف زادگان؛ سحر ندایی طوسی؛ امید پیریان کلات