کلیدواژه‌ها = تحلیل SWOT
شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای توسعه گردشگری ورزشی در فضاهای شهری: شهرستان گنبدکاووس

دوره 2، شماره 2، تیر 1400، صفحه 90-100

10.22034/UE.2021.02.02.04

حبیب الله سالارزهی؛ گل بهار پورانجنار؛ فرحناز آهنگ