کلیدواژه‌ها = شهرداری تهران
راهبرد مدیریت‌استعداد‌کارآفرینانه برای بهسازی عملکرد کارکنان (موردمطالعه: شهرداری تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1401

10.22034/uep.2022.340780.1229

فریده مرادی؛ آیت اله ممیز؛ افسانه زمانی‌مقدم


طراحی الگوی همراستایی برنامه و بودجه درشهرداری تهران با استفاده از متدولوژی سیستم نرم (SSM)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1401

10.22034/uep.2022.339121.1240

امیر شهرابی فراهانی؛ رضا قنبریان؛ سالار دانش فر


شاخص‌های رضایت شغلی کارکنان شهرداری تهران بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی

دوره 2، شماره 4، دی 1400، صفحه 265-276

10.22034/UE.2022.02.04.02

شکوفه اصانلو بختیاری؛ مجید رادفر؛ طهمورث شیری