موضوعات = خدمات شهری
شناسایی عوامل مؤثر بر تأمین منابع درآمدی پایدار شهرداری اراک

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 76-88

10.22034/UE.2022.3.01.06

حمیده عباسی؛ رسول صریحی؛ عباس شاه ابادی فراهانی؛ محمدحسین عباسی


پیشایندها و پیامدهای بخشش شهروندان در صنعت تاکسیرانی اینترنتی

دوره 2، شماره 3، مهر 1400، صفحه 200-210

10.22034/UE.2021.02.03.07

امیررضا کنجکاو منفرد؛ فاطمه کامیار