موضوعات = محیط زیست و انرژی شهری
تحلیل شرایط مورفولوژیک کریدور رودخانه‌ای کن در کلان‌شهر تهران با استفاده از روش MQI

دوره 2، شماره 4، دی 1400، صفحه 326-339

10.22034/UE.2022.2.04.06

امیر کرم؛ امیر صفاری؛ محمد سلیمانی؛ امیر الهیاری