موضوعات = برنامه ریزی شهری
برنامه ریزی کاربری زمین با هدف بهینه سازی مصرف انرژی در راستای توسعه پایدار شهری (نمونه مورد مطالعه: ناحیه 2 منطقه 8 تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1400

10.22034/uep.2022.316731.1140

آتوسا بهرآبادی؛ ملیحه باباخانی


بررسی تطبیقی نقش ادراک تراکم ساختمانی سیال و سنتی بر رضایتمندی تراکمی سکونتی از تخصیص تراکم مورد پژوهی شهرهای رامسر و بابلسر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1400

10.22034/uep.2022.315585.1132

سعید عباسی؛ مهران علی الحسابی؛ سمانه جلیلی صدرآباد


ارزیابی تناسب سرزمین و اولویت بندی مکان های دفن پسماند شهرستان زاهدان با استفاده از تکنیک PROMETHEE

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

10.22034/uep.2022.331862.1205

خدیجه صفری؛ سید علی جوزی؛ سحر رضایان


طراحی فضاهای عمومی شهری با رویکرد مناسب سازی و دسترس پذیری ایمن برای معلولین جسمی- حرکتی (نمونه موردی : محدوده بلوار قائم شهر سمنان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1401

10.22034/uep.2022.322529.1168

فاطمه کرکه آبادی؛ رحیم هاشم پور؛ ملیحه باباخانی


شهرسازی تاکتیکال؛ چیستی، چرایی و چگونگی (تدوین چارچوب نظری شهرسازی تاکتیکال به کمک مطالعه مروری و تحلیل محتوا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1401

10.22034/uep.2022.337221.1222

مریم روستا؛ مریم عبادی؛ علی سلطانی


به‌کارگیری رهیافت حقوق مالکیت در برنامه ریزی شهری برای حل مشکل آثار بیرونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.22034/uep.2022.326173.1181

محمدرضا گلیج؛ محمد حسین شریف زادگان


ارزیابی کارآمدی شورایاری‌ها در نهاد مدیریت محله تهران از منظر حکمروایی شایسته شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1401

10.22034/uep.2022.329533.1195

سعیده خسروی؛ محسن کلانتری؛ جمیله توکلی نیا


مطالعه وضع موجود و برنامه ریزیِ احیاء محدودۀ شهری تاریخی بازار کهنۀ قم؛ بر اساس چهارچوب های حفاظت شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1401

10.22034/uep.2022.323625.1171

فریده فرمانیان آرانی؛ حمیدرضا جیحانی


تبیین مبانی فقهی شهر هوشمند در شهر ایرانی اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1401

10.22034/uep.2022.335985.1218

اصغر مولائی؛ صدیقه بهرامی