موضوعات = سیاست گذاری و آینده پژوهی شهری
ارائه مدل دینامیکی برای تبیین الگوی مصرف در سبک زندگی شهری ایرانیان

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 33-47

10.22034/UE.2022.03.01.03

علی پالیزبان؛ عباس طلوعی اشلقی؛ سیدرضا صالحی امیری؛ محمودرضا اسفندیار


آیندة توسعة فضایی منطقة غرب استان کرمانشاه بر مبنای صنعت انرژی

دوره 2، شماره 4، دی 1400، صفحه 355-373

10.22034/UE.2022.2.04.08

محمد حسین شریف زادگان؛ سحر ندایی طوسی؛ امید پیریان کلات