تعداد مقالات: 74

4. بررسی و ساماندهی فضایی دستفروشان منطقۀ 10 شهر تهران با تأکید بر نواحی مسئله‌دار

دوره 1، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 36-47

10.22034/UE.2020.09.04

مظفر صادقی؛ جمال بافرانی؛ پروانه مهدوی؛ زهرا غلامرضایی


7. گل‏خانۀ تاریک انرژیتیک رومیزی با نگاه به اقتصاد خانوار شهر تهران

دوره 2، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-9

10.22034/UE.2021.02.01.01

سارا محمودیان یونسی؛ یزدان الواری؛ مهدی صوفی؛ ابوالقاسم مسیبی؛ مجید زندی


11. بازآفرینی بافت تاریخی مبتنی بر توسعه ی میانافزا؛ راهکاری در پایداری اجتماعی-اقتصادی شهر

دوره 2، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 19-27

10.22034/UE.2021.02.01.03

محمد حسین بوچانی؛ آذین بهرام پوری؛ سجاد جهان شاهی


13. ارائه مدل دینامیکی برای تبیین الگوی مصرف در سبک زندگی شهری ایرانیان

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 33-47

10.22034/UE.2022.03.01.03

علی پالیزبان؛ عباس طلوعی اشلقی؛ سیدرضا صالحی امیری؛ محمودرضا اسفندیار


14. ارزیابی اقتصادی استفاده از پخش سیلاب برای احداث پارک جنگلی در حاشیه شهر

دوره 2، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 37-44

10.22034/UE.2021.02.01.05

نرجس اکبری؛ سید مهدی حشمت الواعظین؛ علی اکبر نظری سامانی؛ خالد احمدالی


17. ارائۀ مدل اقتصادی به روش هدانیک: بوستان قیطریه

دوره 1، شماره 2، تیر 1399، صفحه 61-69

10.22034/UE.2020.09.02.01

بهار مرآت؛ رخشاد حجازی


19. رویکرد مناسب در استفاده از نرده‌های شهری(جداکننده‌ها)

دوره 2، شماره 2، تیر 1400، صفحه 67-74

10.22034/UE.2021.2.02.01

کیانوش سوزنچی؛ فرزانه آزادی


22. شناسایی عوامل مؤثر بر تأمین منابع درآمدی پایدار شهرداری اراک

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 76-88

10.22034/UE.2022.3.01.06

حمیده عباسی؛ رسول صریحی؛ عباس شاه ابادی فراهانی؛ محمدحسین عباسی


25. شناسایی ابعاد اثرگذار همه‌گیری کوید 19 بر کسب‌وکار دست‌فروشان شهر کرمانشاه

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 89-103

10.22034/UE.2022.03.01.07

کیومرث ایراندوست؛ نینا خلیقی؛ سمانه خبیری؛ آرین آسیایی