تعداد مقالات: 31
4. بررسی و ساماندهی فضایی دستفروشان منطقۀ 10 شهر تهران با تأکید بر نواحی مسئله‌دار

دوره 1، شماره 1، بهار 1399، صفحه 36-47

10.22034/UE.2020.09.04

مظفر صادقی؛ جمال بافرانی؛ پروانه مهدوی؛ زهرا غلامرضایی


7. گل‏خانۀ تاریک انرژیتیک رومیزی با نگاه به اقتصاد خانوار شهر تهران

دوره 2، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-9

10.22034/UE.2021.02.01.01

سارا محمودیان یونسی؛ یزدان الواری؛ مهدی صوفی؛ ابوالقاسم مسیبی؛ مجید زندی


9. بازآفرینی بافت تاریخی مبتنی بر توسعه ی میانافزا؛ راهکاری در پایداری اجتماعی-اقتصادی شهر

دوره 2، شماره 1، بهار 1400، صفحه 19-27

10.22034/UE.2021.02.01.03

محمد حسین بوچانی؛ آذین بهرام پوری؛ سجاد جهان شاهی


11. ارزیابی اقتصادی استفاده از پخش سیلاب برای احداث پارک جنگلی در حاشیه شهر

دوره 2، شماره 1، بهار 1400، صفحه 37-44

10.22034/UE.2021.02.01.05

نرجس اکبری؛ سید مهدی حشمت الواعظین؛ علی اکبر نظری سامانی؛ خالد احمدالی


13. ارائۀ مدل اقتصادی به روش هدانیک: بوستان قیطریه

دوره 1، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 61-69

10.22034/UE.2020.09.02.01

بهار مرآت؛ رخشاد حجازی


18. تحلیل اقتصادی آب گرم کن های خورشیدی (مطالعه موردی ساختمان‌های مسکونی تهران)

دوره 1، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 119-126

10.22034/UE.2020.09.02.06

حسین یوسفی؛ فرهاد محبتی؛ سعید شاه حسینی؛ مهسا موسوی؛ صدیقه احمدی


21. تحلیل فنی، اقتصادی و محیط زیستی تأمین انرژی مرکز نوآوری شهرداری تهران با نصب صفحات خورشیدی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 156-163

10.22034/UE.2020.09.03.03

مریم پروین؛ حسین یوسفی؛ کیانوش چوبینه؛ مهدی شریف رضویان


24. تحلیل اقتصادی هزینه مرگ‌های ناشی از آلودگی هوا در شهر تهران

دوره 1، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 188-197

10.22034/UE.2020.09.03.06

رضا بیات؛ محمدصادق حسنوند؛ رجبعلی درودی


25. محاسبه هزینه‌های محیط زیستی تولید برق (مطالعه موردی نیروگاه‌های حرارتی شهر تهران)

دوره 1، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 198-205

10.22034/UE.2020.09.04.01

سیّده مهسا موسوی رینه؛ سید جواد ساداتی نژاد