دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. درآمدی بر کسری بودجه شهرداری تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1400

10.22034/uep.2021.289940.1050

حجت الله میرزایی؛ علی جعفری شهرستانی؛ نیلوفر جهانفر


2. بررسی عوامل اثرگذار بر کارآفرینی سازمانی با رویکرد بداهه پردازی در شهرداری تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1400

10.22034/uep.2021.297090.1062

نیلوفر مرادی؛ علی رضائیان؛ فاطمه حمیدی فر


3. حفاظت از ارزش‌های شهری گذرهای تاریخی با تکیه‌بر آسیب‌شناسی گذر محله بالا در شهر نراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1400

10.22034/uep.2021.297414.1066

شیرین شجاعی؛ حمیدرضا جیحانی؛ بابک عالمی