دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

طراحی فضاهای عمومی شهری با رویکرد مناسب سازی و دسترس پذیری ایمن برای معلولین جسمی- حرکتی (نمونه موردی : محدوده بلوار قائم شهر سمنان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1401

10.22034/uep.2022.322529.1168

فاطمه کرکه آبادی؛ رحیم هاشم پور؛ ملیحه باباخانی


توسعه سیستم جذب منابع اقتصادی در مدیریت شهری تهران مبتنی بر استراتژی‌ مزیت رقابتی ملل و رویکرد ترکیبی تصمیم‌سازی چندمعیاره فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1401

10.22034/uep.2022.336935.1220

سعید احمدیان؛ احمد ابراهیمی؛ گشتاسب مظفری؛ مرضیه صمدی فروشانی


راهبرد مدیریت‌استعداد‌کارآفرینانه برای بهسازی عملکرد کارکنان (موردمطالعه: شهرداری تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1401

10.22034/uep.2022.340780.1229

فریده مرادی؛ آیت اله ممیز؛ افسانه زمانی‌مقدم


تبیین توزیع فضایی سرمایه خلاق به عنوان پیشران رشد اقتصادی کلانشهرهای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1401

10.22034/uep.2022.344994.1241

باقر فتوحی مهربانی؛ کرامت اله زیاری؛ احمد پوراحمد؛ سعید زنگنه شهرکی