بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد از طریق کسب‌وکارهای الکترونیک در شهرداری تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد، کارشناس ادارۀ آمار و فناوری اطلاعات، مدیریت برنامه‌ریزی و توسعۀ شهری

چکیده

‌پژوهش حاضر با هدف «تعیین راهکارهای ارتقای بهره‏وری از طریق کسب‌وکارهای الکترونیک در شهرداری تهران» انجام شده‏ است. جامعۀ آماری تحقیق را مدیران، رؤسا، مسئولان و کارشناسان ارشد مناطق شهرداری تهران در یک نمونۀ 360 نفره تشکیل داده‏اند. روش تحقیق از نوع کاربردی، توصیفی و پیمایشی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامۀ استاندارد با 72 سؤال بوده است. برای آزمون فرضیه‏ها از روش معادلات ساختاری با نرم‌افزار Amos استفاده شده است. نتایج نشان داده‏ است عوامل داخلی بر بهبود کیفیت کسب‌وکار الکترونیک به میزان 522/0، عوامل خارجی بر بهبود کیفیت کسب‌وکار الکترونیک به میزان 531/0، ابعاد کیفی کسب‌وکار الکترونیک بر بهبود کیفیت کسب‌وکار الکترونیک به میزان 490/0، عوامل فناورانه بر بهبود کیفیت کسب‌وکار الکترونیک به میزان 369/0، عوامل مربوط به مشتریان بر بهبود کیفیت کسب‌وکار الکترونیک به میزان 229/0، بهبود قابلیت‏های فناورانه بر بهبود کیفیت کسب‌وکار الکترونیک به میزان 214/0، بهبود کیفیت کسب‌وکار الکترونیک بر بهبود عملکرد و کارایی کسب‌وکار الکترونیک به میزان 210/0، بهبود قابلیت‏های فناورانه بر بهبود عملکرد و کارایی کسب‌وکار الکترونیک به میزان 497/0 و بهبود قصد استفاده از خدمات الکترونیک توسط مشتری بر بهبود عملکرد و کارایی کسب‌وکار الکترونیک به میزان 452/0 تأثیر مثبت داشته است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the factors influencing performance improvement through e-businesses

نویسنده [English]

  • N. Moosa Ramezani
M.Sc., Statistics and Information Technology Expert, Urban Planning and Development Management
چکیده [English]

In this regard, the present study was conducted with the aim of “determining solutions for improving productivity through e-businesses in Tehran municipality” with nine hypotheses in the field of improving the performance and efficiency of electronic business. The statistical population of the study consisted of managers, principals, officials and senior experts of the Tehran Municipality. Which was 800, measured in a 360-member sample. The research method has been applied, descriptive and survey method. The data collection tool was a standard questionnaire with 72 questions. To test the hypotheses, the structural equation modeling method was used with Amos software.
The results of this research have shown that all nine hypotheses are approved. Internal factors on improving the quality of electronic business have a positive impact on the amount of 0.522, external factors on improving the quality of e-business has a positive impact on the amount of 0.531, the quality dimensions of e-business on improving the quality of electronic business has a positive impact on 0.490, technological factors on improving the quality of electronic business has a positive impact on the amount of 0.369, the factors related to customers to improve the quality of electronic business has a positive impact of 0.229, improve technological capabilities on improving the quality of business and Electronic work has a positive impact of 0.214, improving the quality of electronic business on improving the performance and efficiency of electron business A positive impact of 0.210, Improving the technological capabilities to improve the performance and efficiency of electronic business has a positive impact of 0.497T and improving the intention to use e-services by the customer to improve the performance and business efficiency of the electronic business by 0.452 has had a positive impact.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compliance
  • Kenya
  • Kisii Town
  • Neighborhoods
  • Planning standards