رویکرد مناسب در استفاده از نرده‌های شهری(جداکننده‌ها)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای معماری منظر، دانشکدۀ هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

مساله بحران کیفیت در منظر شهر و به تبع آن مبلمان شهری در شرایط کنونی یکی از چالش‌های عمده شهر‌ها و یکی از دغدغه-های اساسی تصمیم سازان، تصمیم‌گیران، مجریان و کاربران محیط‌های شهری است. معماران و شهر‌سازان بر این باورند که محیط‌های شهری امروز اگرچـه با مبلمان شهری تجهیز شده است و تلاش شده است تا نقش مهمی در پاسخگویی و خدمت رسانی به شهروندان ایجاد نمایند امـا رویکرد مناسبی برای پاسخ‌گویی به این مهم را دارا نمی‌باشند. نـگاه بـه ایـن مسـئله بـا دیـدگاه معماری منظـر اهمیـت بازنگـری در رونـد استفاده و ضـرورت توجه توأمان به هر دو وجه عینی و ذهنی این مبلمان را بـرای توجه بیشتر به مخاطب و هدایت او به مسیر امن روشن می‌نماید. هدف از مطالعه پیش رو ارائه چهارچوب نظری منسجم برای تبیین رویکرد مناسب در برابر این مبلمان شهری و مولفه‌های سازنده آن با استفاده از بررسی و مطالعه مشکلات و معضلات در فضای خیابان‌های شهر تهران است. در این تحقیق، ابتدا با بررسی ادبیات ابعاد و شاخص‌های فرآیند محوری شناسایی و در گام بعد، با استفاه از مطالعه در نمونه‌ها و تجربیات جهانی به مفاهیم مهم در دستیابی به رویکرد مناسب در استفاده از جدا‌کننده‌ها در خیابان‌های شهر پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد لازم است جدا‌کننده‌ها بر اساس هویت و منظر هر خیابان و در هماهنگی با سایر اجزای خیابان به عنوان نشانه شهری حضور داشته و باعث افزایش خوانایی در مخاطب شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Appropriate approach to the use of pedestrian guardrail (urban fences)

نویسندگان [English]

  • Kianoosh Suzanchi 1
  • Farzaneh Azadi 2
1 Professor at the School of Art, Department of Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 PhD Student of landscape architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The issue of quality crisis in city’s landscape and consequently urban furniture in the current situation is one of the major challenges of cities and also one of the main concerns for implementers and users of urban environments. Architects and urban planners believe that today's urban environments, although equipped with furniture and have tried to play an important role in responding and serving citizens, do not have the appropriate approach to meet this goal. The purpose of this study is to provide a coherent theoretical framework to explain the appropriate approach to this urban furniture and its components using the mental model of local landscape experts in the urban streets of Tehran. Each of the experts in this field has pointed to one of the dimensions of the process, but a comprehensive model of the dimensions and indicators of the process-oriented and the relationship between them has not been presented. In this research, first by reviewing the literature, the dimensions and indicators of the process are identified and in the next step, by studying the examples and global experiences, important concepts in achieving the appropriate approach in using separators in city streets are addressed. The results show that it is necessary for the pedestrian guardrails to be designed based on identity and landscape of each street and in accordance with other components of the street as an urban sign to increase the readability for the audience

کلیدواژه‌ها [English]

  • : pedestrian guardrail
  • Street Furniture
  • Urban Fences