برنامه ریزی کاربری زمین با هدف بهینه سازی مصرف انرژی در راستای توسعه پایدار شهری (نمونه مورد مطالعه: ناحیه 2 منطقه 8 تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین، ایران

2 استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین، ایران

چکیده

امروزه مصرف انرژی در کلان شهرها مشکلات زیست‌محیطی بسیاری را به وجود آورده است. بر همین اساس باید برنامه-ریزی شهری جهت بهینه سازی مصرف انرژی به عنوان یک ضرورت مورد توجه قرار گیرد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی معیارها و زیرمعیارهای برنامه‌ریزی کاربری زمین در محدوده ناحیه دو منطقه هشت تهران در راستای توسعه پایدار شهری و بهینه‌سازی مصرف انرژی انجام شده است. در این پژوهش جهت شناسایی معیارها و زیرمعیارها، از روش تحقیق تحلیلی، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت کتابخانه‌ای و میدانی و برای اولویت‌بندی و بررسی تاثیر آن‌ها از نرم‌افزار GIS استفاده شده است. مدل‌سازی تاثیر کاربری نهایی در مصرف انرژی با استفاده از نرم‌افزار EnergyPLAN انجام شد. ﻧﺘﺎﻳﺞ مطالعه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در محدوده مورد مطالعه، زﻳﺮ معیارهای ﺗﻨﻮع ﻛﺎرﺑﺮی‌ها، ﺷﻌﺎع ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﺴﺘﮕﺎه‌های ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺗﺮاﻛﻢ بهینه واحدهای ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و غیرﻣﺴﻜﻮﻧﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب نسبی ﺑﺮﺧﻮردار می‌باشند. همچنین زﻳﺮمعیارهایی نظیر ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻌﺎل، دﺳﺘﺮﺳﻲ پیاده ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮی‌های ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ اﺻﻠﻲ، سهمﻣﻄﻠﻮب ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ، دسترسی به فضاهای عمومی و تعداد پارکینگ‌های عمومی در مجاورت ایستگاه‌های حمل و نقل عمومی، ﻛﻪ در وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ دارﻧﺪ، باید ارﺗﻘﺎء ﻳﺎﺑﻨﺪ. در نهایت، دو طرح کاربری زمین جهت بهبود وضع موجود پیشنهاد شد. پس از اختلاط کاربری پیشنهادی و وضع موجود، زیرمعیارهایی که در وضع موجود شرایط مناسبی نداشتند، ارتقا پیدا نمودند. نتایج مدل‌سازی انرژی در بخش حمل و نقل نشان داد که مصرف انرژی از 1.6 تراوات ساعت به 1.44 تراوات ساعت در سال و دی اکسید کربن از850 هزارتن به 760 هزار تن در سال کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Land use planning to optimize energy consumption for sustainable urban development (Case study: Region 2, District 8, Tehran)

نویسندگان [English]

  • Atousa Bahrabadi 1
  • Maliheh Babakhani 2
1 Master of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Architecture and Urban Planning, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Nowadays, energy consumption in metropolitan areas has created many environmental problems. Accordingly, urban planning to optimize energy consumption should be considered a necessity. This study aimed to evaluate the criteria and sub-criteria of land use planning in the Region 2 of District 8 of Tehran to sustainable urban development and optimization of energy consumption. In this research, analytical research methods, library, and field studies have been used to identify the criteria and sub-criteria and use GIS software to prioritize and evaluate their impact. Modeling the impact of end-use on energy consumption was performed using EnergyPLAN software. The study results showed that the sub-criteria of a diversity of uses, suitable coverage radius of public transportation stations, the optimal density of residential units, and building density of non-residential uses have relatively favorable conditions. Sub-criteria such as active neighborhood centers, pedestrian access to main service uses, a good share of green space, access to public spaces, and public parking in the proximity of transport stations that are currently in poor condition should be improved. Finally, two land-use plans were proposed to improve the current situation. After mixing the proposed land use and the current status, the sub-criteria that did not meet the appropriate conditions in the current status were upgraded. The energy modeling results in the transportation sector showed that energy consumption has decreased from 1.6 TWh to 1.44 TWh per year and carbon dioxide from 850 thousand tons to 760 thousand tons per year.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy Consumption Optimization
  • Land Use
  • Planning
  • Sustainable Urban Development
  • Tehran
[1] Montazerian R, Elyasi E. Land Application Planning with Local Sustainable Development Approach to Achieve Optimized Energy Consumption. Current World Environment. 2015;10(Special Issue):650. [In Persian]
[2] Hajinezhad A, Servati P. Role of Renewable Energy Scenarios in Carbon Dioxide Emissions Forecasting in Iran in Outlook 2030. International Journal of Ambient Energy. 2021 Oct 28(just-accepted):1-27.
[3] Kaza N, Curtis MP. The land use energy connection. Journal of Planning Literature. 2014 Nov;29(4):355-69.
[4] Abubakar IR. Access to sanitation facilities among Nigerian households: determinants and sustainability implications. Sustainability. 2017 Apr;9(4):547.
[5] Hankey S, Marshall JD. Impacts of urban form on future US passenger-vehicle greenhouse gas emissions. Energy Policy. 2010 Sep 1;38(9):4880-7.
[6] Liu X, Sweeney J. Modelling the impact of urban form on household energy demand and related CO2 emissions in the Greater Dublin Region. Energy Policy. 2012 Jul 1; 46:359-69.
[7] Stone Jr B, Rodgers MO. Urban form and thermal efficiency: how the design of cities influences the urban heat island effect. American Planning Association. Journal of the American Planning Association. 2001 Apr 1;67(2):186.
[8] Evers BA. Why adopt the Sustainable Development Goals? The case of multinationals in the Colombian coffee and extractive sector (Doctoral dissertation, Master Thesis, Erasmus University Rotterdam).2018.
[9] Sharifi A. Urban sustainability assessment: An overview and bibliometric analysis. Ecological Indicators. 2021 Feb 1; 121:107102.
[10] Ma J, Liu Z, Chai Y. The impact of urban form on CO2 emission from work and non-work trips: The case of Beijing, China. Habitat International. 2015 Jun 1; 47:1-0.
[11] Ye H, He X, Song Y, Li X, Zhang G, Lin T, Xiao L. A sustainable urban form: The challenges of compactness from the viewpoint of energy consumption and carbon emission. Energy and Buildings. 2015 Apr 15; 93:90-8.
[12] Azizi MM, Gharaei A. Land use planning considering sustainable neighborhood development, with emphasis on energy efficiency (case study: Daroos, Tehran). Hoviatshahr. 2015 Jul 23;9(22):5-18. [In Persian]
[13] Ghazi F, Charehjoo F, Mirmoghtadaee M. Spatial Evaluation of Energy Performance at Neighborhood Scale Case Study: Sanandaj City. Space Ontology International Journal. 2019 Jun 1;8(2):77-88.
[14] Chigbu UE, Schopf A, de Vries WT, Masum F, Mabikke S, Antonio D, Espinoza J. Combining land-use planning and tenure security: A tenure responsive land-use planning approach for developing countries. Journal of Environmental Planning and Management. 2017 Sep 2;60(9):1622-39.
[15] Savini F, Aalbers MB. The de-contextualisation of land use planning through financialisation: Urban redevelopment in Milan. European Urban and Regional Studies. 2016 Oct;23(4):878-94.
[16] Long H, Qu Y. Land use transitions and land management: A mutual feedback perspective. Land Use Policy. 2018 May 1; 74:111-20.
[17] Albert C, Galler C, Hermes J, Neuendorf F, Von Haaren C, Lovett A. Applying ecosystem services indicators in landscape planning and management: The ES-in-Planning framework. Ecological Indicators. 2016 Feb 1; 61:100-13.
[18] Loures L. Post-industrial landscapes as drivers for urban redevelopment: Public versus expert perspectives towards the benefits and barriers of the reuse of post-industrial sites in urban areas. Habitat International. 2015 Jan 1; 45:72-81.
[19] Loures L, Panagopoulos T, Burley JB. Assessing user preferences on post-industrial redevelopment. Environment and Planning B: Planning and Design. 2016 Sep;43(5):871-92.
[20] Ferreira V, Panagopoulos T, Andrade R, Guerrero C, Loures L. Spatial variability of soil properties and soil erodibility in the Alqueva reservoir watershed. Solid Earth. 2015 Apr 9;6(2):383-92.
[21] Castanho R, Loures L, Fernández J, Pozo L. Identifying critical factors for success in Cross Border Cooperation (CBC) development projects. Habitat International. 2018 Feb 1; 72:92-9.
[22] Mohieldin M. The sustainable development goals and private sector opportunities. World bank group. 2017 Aug 4.
[23] Gossling-Goidsmiths J. Sustainable development goals and uncertainty visualization. Unpublished master’s thesis]. University of Twente. 2018 Sep.
[24] Hajinezhad A, Servati P, Yousefi H. Effect of The Landfill Leachate to quality of Groundwater of Bojnourd City with the Approach Standard Landfill Design or Replacement of Anaerobic Digester. Iranian journal of Ecohydrology. 2015 Sep 23;2(3):301-10.
[25] Zhai T, Chang YC. Standing of environmental public-interest litigants in China: Evolution, obstacles and solutions. Journal of Environmental Law. 2018 Nov 1;30(3):369-97.
[26] Breuer A, Janetschek H, Malerba D. Translating sustainable development goal (SDG) interdependencies into policy advice. Sustainability. 2019 Jan;11(7):2092.
[27] Tahani M, Servati P, Hajinezhad A, Noorollahi Y, Ziaee E. Assessment of wind energy use to store the water for generation power with the two-stage optimization method. Journal of Renewable Energy and Environment. 2015 Apr 1;2(2):23-8.
[28] Geun Ji H. The evolution of the policy environment for climate change migration in Bangladesh: Competing narratives, coalitions and power. Development Policy Review. 2019 Sep;37(5):603-20.
[29] Molinario E, Kruglanski AW, Bonaiuto F, Bonnes M, Cicero L, Fornara F, Scopelliti M, Admiraal J, Beringer A, Dedeurwaerdere T, deGroot W. Motivations to act for the protection of nature biodiversity and the environment: a matter of “Significance”. Environment and Behavior. 2020 Dec;52(10):1133-63.
[30] Servati P, Hajinezhad A. CFD simulation of anaerobic digestier to investigate sludge rheology and biogas production. Biomass Conversion and Biorefinery. 2020 Dec;10(4):885-99.
[31] Mortazavi, Sara. Achieving Urban Sustainability with an Approach to Energy Consumption Based on the Shape of the City.Fourth National Conference on Architecture and Urban Planning "Sustainability and Resilience from Ideal to Reality". Qazvin.2017. [In Persian]
[32] Zhao J, Thinh NX, Li C. Investigation of the impacts of urban land use patterns on energy consumption in China: a case study of 20 provincial capital cities. Sustainability. 2017 Aug;9(8):1383.
[33] Rafiyan M, Fath Jalali A, Dadashpoor H. Evaluating the effect of building form and density on urban energy consumption (case study: Hashtgerd new town). Armanshahr Architecture & Urban Development. 2011 Sep 1;4(6):107-16. [In Persian]
[34] Razavian MT, Moazzen S, Ghourchi M. Assessment of Energy Efficiency on a Neighborhood Scale Using the LEED Model for Sustainable Development (Case study: Velenjak neighborhood of Tehran city). Geography and Urban Space Development. 2019 Aug 23;6(1):237-23. [In Persian]
[35] Nolon JR. Land use for energy conservation and sustainable development: a new path toward climate change mitigation. J. Land Use & Envtl. L. 2011; 27:295.
[36] Liu X. Assessment of New Energy Use Policy in Land Use Planning. 2012.
[37] Wilson B. Urban form and residential electricity consumption: Evidence from Illinois, USA. Landscape and Urban Planning. 2013 Jul 1; 115:62-71.
[38] Council UG. Pilot version: LEED for neighborhood development rating system. Washington, DC: US Green Building Council. 2007.