ارائه مدل دینامیکی برای تبیین الگوی مصرف در سبک زندگی شهری ایرانیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه ادیان و عرفان، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)تهران، ایران

چکیده

مصرف، فرایندی پویاست که با سبک زندگی پیوندی عمیق دارد و می توان گفت مهمترین عامل در بین عوامل و مولفه های سبک زندگی افراد در دوره مدرن است. این مقاله با تمرکز بر الگوی مصرف خانوارهای شهری ایرانی و تقسیم بندی انواع مصارف آنها و با این دیدگاه که الگوی مصرف، فرایندی پویاست، با استفاده از رویکرد پویایی سیستم ها به آن پرداخته است و با بهره گیری از نرم افزار ونزیم و قابلیت های آن، با انجام مراحل مدلسازی پویا، از تعریف مساله و ساخت فرضیه پویا و تشریح جوانب مساله و نیز شناخت عوامل موثر و ایجاد نمودار زیرسیستم جهت تبیین جریان های موجود در این مدل به تهیه نمودار علی و معلولی آن پرداخته و با ترسیم نمودار حالت – جریان و مدلسازی، به تدوین سناریوهای نه گانه ای پرداخته است که در نهایت با تحلیل حساسیت به سناریو پردازی پرداخته است و به نتایجی در خصوص الگوی مصرف و سبک زندگی خانوار شهری در جامعه ایرانی پرداخته و در انتها پیشنهادات و راهکارهایی را ارائه کرده است. این مقاله و مدل حاصل از آن نشان می دهد که به جز مصرف زیستی که طبعا اولویت اول مصرف در خانوارهای شهری است، سایر مصارف در شرایط تقریبا مشابهی قرار دارند و شیب نرخ مصرف رسانه ای و پس از آن مصرف فرهنگی، نسبت به سایر هزینه ها بیشتر است و این یعنی با بهبود شرایط اقتصادی مصرف آنها افزایش بیشتری خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Representation of a Dynamic Model to Explain the Consumption Pattern in Iranians’ Urban Life Style

نویسندگان [English]

 • Ali Palizban 1
 • Abbas Toloie Eshlaghy 2
 • Seyyed Reza Salehi Amiri 3
 • Mahmoodreza Esfandiar 4
1 Phd Student in Cultural Management and Planning, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Cultural Management and Planning, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Religions and Mysticism, Faculty of Humanities, Yadegar-e-Imam Khomeini (RAH) Shahre Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Consumption is a dynamic process that is inextricably linked to lifestyle and may be considered the most important aspect among the variables and components of modern citizens' lifestyles. This article investigates and categorizes the consumption patterns of Iranian urban families. Our hypothesis is that consuming is a dynamic process, which we illustrated by utilizing the systems dynamics method through Vensim software capabilities. We established the problem and presented our dynamic hypothesis inside it while using this program to execute dynamic modeling procedures. Then, after investigating the many parts of the problem, and while recognizing the effective variables and developing a subsystem diagram, we give a causal loop diagram to explain the currents in this model. In the next step, we created nine scenarios by sketching a state-flow diagram and modeling. These scenarios were generated using the sensitivity analysis approach, from which we gathered data on the consumption patterns and lifestyles of urban families in Iranian society, and finally, we presented ideas and suggestions. Except for biological consumption, which is naturally the first priority of consumption among urban families, the results of this article and the derived model show that the situation of other consumptions is nearly the same, and the curves of media consumption and cultural consumption are higher than other costs. This means that when the economy improves, such consumption will rise even more.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Consumption
 • Consumption Pattern
 • Dynamic system
 • Life Style
 • Urban Household
[1] Heydari H. Jafarzadehpour F. A Study of Consumption Culture and Lifestyle in Iranian Families; Pathology and Strategies. Journal of Lifestyle Studies 2014; 2(5,6) [In Persian]
[2] Bayangani B. Irandoust S. Ahmadi S. Lifestyle from a Sociological Perspective: An Introduction to Understanding and Analyzing the Concept of Lifestyle. Cultural Engineering 2014; 8(77) 74-56 [In Persian]
[3] Bocock R. Consumption. Tehran: Pazhouheshe Shirazeh Publication; 2002 [In Persian]
[4] Goodman J. Consumption as a Social Problem in Handbook of Social Problems: A Comparative International Perspective. London; sage; 2003
[5] Friedman J. Cultural Identity & Global Process. London; sage; 1994
[6] Storey J. Cultural Studies and the Study of Popular Culture. Tehran: Agah Publication: 2008 [In Persian]
[7] Miles S. and et. Al. The Changing Consumer: Markets and Meanings. London; Routledge; 2002
[8] Matharu M. Jain R. Komboj S. Understanding the impact of lifestyle on sustainable consumption behavior: a sharing economy perspective. Management of Environmental Quality 2021; 32(1); 20-40
[9] Saboktakin Rizi G. Sabeghi M. Study of the Role of Identity in Lifestyle and Consumption. Journal of Applied Environmental and Biological Sciences 2015; 5(5);14-21
[10] Fazeli M. Consumption and Lifestyle. 2th ed. Qom. Sobhe Sadegh. 2009 [In Persian]
[11] Frohlich k. potvin L. collective life styles as the target for health promotion. Canadian Journal of public health 1991; 1(1); 4-11
[12] Boudieu P. Distinction: A Social Critique of the Judgments of Taste. Tehran; Sales Publication; 2012
[13] Faraji M. Hamidi N. Lifestyle and Clothing of Women in Tehran. Journal of Iranian Cultural Research 2009; 1(1); 65-92 [In Persian]
[14] Lahsaeezadeh A. The New Culture of Consumerism and the Need for Planning it. 2010 [In Persian]
[15] Alikhah F. The Political Consequences of Consumerism. Journal of Iranian Cultural Research 2009; 1(1); 231-256 [In Persian]
[16] Bahar M. Cultural Studies; Foundations. Tehran; Samt Publication; 2008 [In Persian]
[17] Baudrillard J. Consumer Community. Tehran; Sales Publication; 2011 [In persian]
[18] Oxford Dictionary of Sociology. 3th ed. London; oxford university press, 2009
[19] Abdullah K. Jabbar S. The Concept of Lifestyle: Theoretical Study. International Journal of Kurdish Studies 2018; 350-364
[20] Sterman J. Business Dynamics; Systems Thinking and Modeling for a Complex World. Tehran; Samt Publication; 2016 [In Persian]
دوره 3، شماره 1
اردیبهشت 1401
صفحه 33-47
 • تاریخ دریافت: 24 آبان 1400
 • تاریخ بازنگری: 17 بهمن 1400
 • تاریخ پذیرش: 27 فروردین 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 27 فروردین 1401