طراحی فضاهای عمومی شهری با رویکرد مناسب سازی و دسترس پذیری ایمن برای معلولین جسمی- حرکتی (نمونه موردی : محدوده بلوار قائم شهر سمنان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 دانشیار شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

3 استادیار شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

دستیابی به رشد و ترقی یک جامعه مستلزم ایجاد فرصت‌های برابر و نیز چگونگی به کارگیری استعدادها و توانایی‌های موجود در آن می‌باشد. یکی از این فرصت‌ها امکان حضور معلولان همانند دیگر افراد در جامعه می‌باشد؛ بی‌تردید افراد معلول براساس تساوی حقوق شهروندی نیازمند حضور در فضاهای عمومی شهری و برقراری تعاملات اجتماعی می‌باشند؛ لذا در پژوهش حاضر سعی بر آن شده است تا با توجه به اهمیت موضوع، به طراحی و مناسب سازی این دسته از فضاها در یکی از مهم‌ترین بلوار شهر سمنان (محدوده بلوار قائم) جهت رفع مشکلات، ارتقاء حضور و قابلیت دسترسی ایمن معلولین به این فضاها که هدف این تحقیق می‌باشد، پرداخته شود. بنابراین پس از مطالعات کتابخانه ای، به بررسی و تحلیل وضع موجود با انجام برداشت میدانی، توزیع پرسشنامه و بهره گرفتن از تکنیک‌های SWOT و QSPM پرداخته شده است. با توجه به تحلیل و بررسی‌های انجام شده، مشکلات اصلی در این محور: عدم تسهیل در عبور و مرور پیاده و سواره، عدم سهولت دسترسی و بهره مندی مناسب از اماکن عمومی، فضاها و تمهیدات ویژه گذران اوقات فراغت می‌باشد. در ادامه، جهت رفع مشکلات، راهبردها و راهکارهای اجرایی ارائه شده است. نتیجه به دست آمده از این مقاله نشان می‌دهد با اجرای راهکارهایی همچون مناسب سازی پیاده روها، خیابان‌ها، ساختمان‌های عمومی، عناصر مبلمان شهری، بازنگری و مناسب سازی محور مطالعاتی براساس شاخص‌های طراحی و ضوابط شهرسازی، می‌توان به ارتقاء حضور شهروندان به ویژه معلولین جسمی- حرکتی کمک کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Design of Urban public spaces with adaptation and safe Accessibility approach for the Physically disabled people (case study : Semnan Ghaem Boulevard )

نویسندگان [English]

 • fatemeh karkeabadi 1
 • Rahim Hashempour 2
 • Maliheh Babakhani 3
1 urban designer
2 دکتری آمایش سرزمین، دانشیار و عضو هیات علمی گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.
3 Assistant professor
چکیده [English]

Achieving the growth and development of a society requires creating equal and how to use the talents and abilities in it. One of these opportunities is the possibility of the presence of the disabled in society; Undoubtedly, disabled based on equal rights as citizens, need to presence in urban public spaces and create social interactions; So, in this study, due to the importance of the subject, an attempt has been made to design and adaptations this type of spaces in one of the most important boulevard of Semnan city (the area of Qaem Boulevard) in order to solve problems, increase the presence and safe accessibility of the disable to these spaces that are the purpose of this research should be addressed. Therefore, after library studies, the current situation has been studied and analyzed by conducting field surveys, distributing questionnaires and using SWOT and QSPM techniques. According to the analysis and studies, the main problems in this area are the lack of easy commuting on sidewalks and streets, lack of ease of access and proper use of public places, spaces and special arrangements for spending leisure time. In the following, to solve problems, strategies and executive solutions are presented. The result obtained from this article shows that by implementing the following strategies, we can help increase the Presence of citizens, especially the physically disabled. Solutions include adapting sidewalks, streets, public buildings, urban furniture elements, revising and adapting the case study based on design indicators and urban planning criteria.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban public space
 • Urban design
 • Adaptation
 • SWOT
 • QSPM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1401
 • تاریخ دریافت: 11 دی 1400
 • تاریخ بازنگری: 04 اسفند 1400
 • تاریخ پذیرش: 10 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 27 اردیبهشت 1401