توسعه سیستم جذب منابع اقتصادی در مدیریت شهری تهران مبتنی بر استراتژی‌ مزیت رقابتی ملل و رویکرد ترکیبی تصمیم‌سازی چندمعیاره فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت شهری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار مدیریت صنعتی و تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 دکتری مدیریت تحقیق در عملیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

تامین منابع اقتصادی یکی از مهمترین چالش‌های پیش‌روی سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان مدیریت شهری است. با توجه به اهمیت نقش کلانشهر تهران در اقتصاد شهری و ملّی، پژوهش حاضر به شناسایی پیچیدگی سیستم جذب سرمایه اقتصادی مبتنی بر مدل مزیت رقابتی ملل با استفاده از رویکرد ترکیبی تصمیم‌سازی چندمعیاره فازی پرداخته است. بدین منظور با مشارکت گروهی برنامه‌ریزان سرمایه‌گذاری اقتصادی شهری در مناطق بیست‌و‌دوگانه شهرداری تهران، عوامل کلیدی زیرسیستم‌های تولید، شرایط تقاضا، صنایع پشتیبان و ساختار و نیز سیاست‌های دولت و اتفاقات پیش‌بینی نشده با استفاده از تکنیک دلفی دو مرحله‌ای و مقایسات زوجی سلسله مراتبی فازی استخراج گردید. در ادامه مدل شبکه روابط علّی و معلولی سیستم جذب سرمایه اقتصادی با استفاده از رویکرد دیمتل فازی ساختاربندی شد و سپس مدل سیستم جذب منابع اقتصادی بر مبنای شاخص‌های مرکزیت درجه ورودی و خروجی و مرکزیت بینابینی منطبق بر رویکرد تحلیل شبکه‌های اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش، استراتژی‌های توسعه سیستم مدیریت شهری تهران مبتنی بر مزیت رقابتی ملل شامل: توسعه مشارکت حاکمیت و دولت با سازمان شهرداری تهران در جذب فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مدیریت خدمات شهری؛ هم‌راستایی سیاست‌های حاکمیتی در جذب سرمایه و اعمال سیاست‌های تشویقی بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذار خارجی؛ حفظ امنیت و ثبات به منظور کاهش ریسک سرمایه-گذاری؛ برنامه‌ریزی در توسعه زیرساخت‌های شهری؛ تامین سرمایه از طریق امکانات صنایع تخصصی و تسهیلات بازار سرمایه؛ بکارگیری نیروی انسانی متخصص، توسعه دانش ظرفیت‌های منطقه‌ای و توسعه پایگاه‌های داده‌های تخصصی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مدیریت شهری تهران را پیشنهاد می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Development of Economic Resource Acquisition System in Tehran Urban Management Based on Strategies of Competitive Advantage of Nations and Hybrid Fuzzy Multi-Criteria Decision-Making

نویسندگان [English]

 • saeed Ahmadian 1
 • Ahmad Ebrahimi Ebrahimi 2
 • Goshtasb Mozafari 3
 • Marzieh Samadi Foroushani 4
1 Department of Urban Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Industrial and Technology Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 PhD in Higher Education Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
4 PhD, in Operations Research Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Providing economic resources is one of the most important challenges facing policymakers and urban management planners. Considering the importance of the role of Tehran metropolis in the urban and national economy, this study has identified the complexity of the system of economic capital attraction based on the model of competitive advantage of nations using a combined approach of fuzzy multi-criteria decision making. Hence, with the participation of a group of urban economic investment planners in the twenty-two areas of Tehran Municipality, the key factors of production subsystems, demand conditions, supporting industries and structure, government policies, and unforeseen events Using two-stage Delphi and fuzzy pairwise comparisons techniques were extracted. The causal network model of economic capital attraction system was structured using fuzzy DEMATEL, and the economic resource absorption system model was analyzed based on the indicators of centrality of input and output degree and intermediate centrality by the social network analysis approach. Research Findings of Tehran Urban Management System Development Strategies Based on the Competitive Advantage of Nations, including Development of Government-Government Partnership with Tehran Municipal Organization in Attracting Investment Opportunities in Urban Services Management; Alignment of government policies in attracting capital and implementing incentive policies of the private sector and attracting foreign investors; Maintain security and stability to reduce investment risk; Planning in urban infrastructure development; Funding through specialized industry facilities and capital market facilities; Proposes the use of specialized manpower, development of knowledge of regional capacities and development of specialized databases of investment opportunities in urban management of Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Economic resource supply
 • Social network analysis (SNA)
 • Hybrid Fuzzy Multi-Criteria Decision-Making
 • Competitive advantage nations model
 • Urban management

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1401
 • تاریخ دریافت: 21 فروردین 1401
 • تاریخ بازنگری: 26 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 18 خرداد 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 18 خرداد 1401