راهبرد مدیریت‌استعداد‌کارآفرینانه برای بهسازی عملکرد کارکنان (موردمطالعه: شهرداری تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه کارآفرینی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

مدیریت‌استعدادکارآفرینانه یک حوزه پژوهشی جدید در مدیریت منابع انسانی شهرداری تهران است که با شکوفایی قابلیت‌های ویژه و مهارت‌های فردی کارکنان سبب بهبود کیفیت خدمات ارائه شده به بهترین روش ممکن شده و به تبع ارتقاء عملکرد و بهره‌وری سازمان را به دنبال خواهد داشت؛ بنابراین، هدف از انجام این پژوهش راهبرد مدیریت استعداد کارآفرینانه برای بهسازی عملکرد کارکنان است. این پژوهش از نظر هدف توسعه‌ای، از نظر روش توصیفی-تحلیلی و از نوع آمیخته (کیفی-کمی) می‌باشد. ابتدا از روش کیفی جهت دستیابی به مولفه ها و شاخص‌های مدیریت استعداد کارآفرینانه برای بهسازی عملکرد کارکنان با 45 نفر از خبرگان علمی و اجرایی تا اشباع نظری مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق به شیوه گلوله برفی صورت گرفته است. تجزیه‌وتحلیل در بخش کیفی از طریق اطلس تی 8 صورت گرفته است که با روش دلفی فازی از طریق خبرگان تعداد 11 مولفه و 57 شاخص مورد تائید نهایی قرار گرفت. در بخش کمی جهت اعتبارسنجی مدل به دست آمده از پرسشنامه 56 گزاره‌ای محقق ساخته با طیف پنج‌تایی لیکرت استفاده شده است. روایی پرسشنامه از روش روایی همگرا و واگرا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. نمونه مورد بررسی برای معادلات ساختاری براساس فرمول کوکران 212 نفر محاسبه گردید. تجزیه‌وتحلیل بخش کمی با استفاده از نرم‌افزار ایموس 22 انجام گرفت. نتایج نشان داد که طراحی و اجرای سیستم مدیریت استعداد کارآفرینانه برای عملکرد بهسازی کارکنان در شهرداری تهران به حمایت و توجه جدی و مستمر محیط سازمانی و فراسازمانی نیاز دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Management ‌ Talent ‌ Entrepreneurial Strategy to Improve Employee Performance (Case Study: Tehran Municipality)

نویسندگان [English]

  • farideh moradi 1
  • Ayatollah Momayez 2
  • Afsaneh Zamanimoghaddam 3
1 Ph.D. Candidate, Department of Entrepreneurship, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Associate professor of Department of Educational Administration, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Entrepreneurial talent management is a new field of research in human resource management of Tehran Municipality, which by improving the special capabilities and individual skills of employees, improves the quality of services provided in the best possible way and, consequently, improves the performance and productivity of the organization. Therefore, the purpose of this study is the entrepreneurial talent management strategy to improve employee performance. This research is descriptive-analytical and mixed (qualitative-quantitative) in terms of development purpose. First, from the qualitative method to achieve the components and indicators of entrepreneurial talent management to improve the performance of employees with 45 scientific and executive experts to the theoretical saturation of deep semi-structured interviews by snowball method has been done. The qualitative analysis was performed through Atlas T8, which was finalized by experts with fuzzy Delphi method through 11 components and 57 indicators. In the quantitative part, to validate the obtained model, a questionnaire of 56 researcher-made propositions with a Likert scale of fifty was used. The validity of the questionnaire was confirmed by the convergent and divergent validity method and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha. The sample for structural equations was calculated based on Cochran's formula of 212 people. Quantitative analysis was performed using Amos 22 software. Finally, the results showed that the design and implementation of entrepreneurial talent management system for staff improvement performance in Tehran Municipality needs serious and continuous support and attention of the organizational and extra-organizational environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Talent Management
  • Employee Improvement
  • Human Capital
  • Entrepreneurial Talent
  • Tehran Municipality
Sabokroificant M, Tajpour M, Hosseini E. Investigating the knowledge management effect on managers’ skills improvement. International Journal of Human Capital in Urban Management. 2018;3(2):125-32.
Hosseini E, Tajpour M, Lashkarbooluki M. The impact of entrepreneurial skills on manager’s job performance. International Journal of Human Capital in Urban Management. 2020;5(4):361-72.
Kotlar J, Sieger P. Bounded rationality and bounded reliability: A study of nonfamily managers’ entrepreneurial behavior in family firms. Entrepreneurship theory and practice. 2019;43(2):251-73.
Martinaityte I, Sacramento C, Aryee S. Delighting the customer: Creativity-oriented high-performance work systems, frontline employee creative performance, and customer satisfaction. Journal of Management. 2019;45(2):728-51.
Mobarki MH, Ziyae B, Rezvani M, Tajpour M. Conceptual Model of Internationalization of the Entrepreneurial University with an Interpretive Structural Modeling Approach. Journal of Research on Management of Teaching in Marine Sciences. 2021. [In Persian] 
Mitosis KD, Lamnisos D, Talias MA. Talent management in healthcare: A systematic qualitative review. Sustainability. 2021;13(8):4469.
rashki m, Salarzehi H, kamalian A, Seyyed Naghavi MA, vazife Z. Proposing an Pattern for Effective Determination and Establishment of Entrepreneurial Talent using a Meta-synthesis Approach. Journal of Entrepreneurship Development. 2017;10(2):259-78.[In Persian]
Ziyae B, Rezvani M, Mobarki MH, Tajpour M. Internationalization pattern of University with an Entrepreneurial Approach (case study: Iranian Universities). Journal of Entrepreneurship Development. 2019;12(2):301-20.[In Persian]
Krishnan T, Scullion H. Talent management and dynamic view of talent in small and medium enterprises. Human Resource Management Review. 2017;27(3):431-41.
Biglari N, bahrololoum h, Darooghe Arefi N. The Structural Equation Modeling of the Relationship of Talent Management and Social Capital with employee Organizational Commitment in Sport and Youth Offices of Kerman Province. Journal of Sport Management. 2018;10(4):687-702. [In Persian]
Hosseini E, Tajpour M, Salamzadeh A, Demiryurek K, Kawamorita H. Resilience and Knowledge-Based Firms’ Performance: The Mediating Role of Entrepreneurial Thinking.. Journal of Entrepreneurship and Business Resilience,. 2021;4(2):7-29.
Karasek A. Talent Management Practices as an Instrument for Stimulating Employees’ Entrepreneurship. Studia i Materiały. 2018;27(1/2):34-44.
Tajpour M, Moradi F, Jalali S. Studying the influence of emotional intelligence on the organizational innovation. International Journal of Human Capital Urban Management. 2018;3(1):45-52.
Ulrich D, Smallwood N. What is talent? Leader to leader. 2012;2012(63):55-61.
Collings DG, Mellahi K. Strategic talent management: A review and research agenda. Human resource management review. 2009;19(4):304-13.
Singh K, Onahring B. Entrepreneurial intention, job satisfaction and organisation commitment-construct of a research model through literature review. Journal of Global Entrepreneurship Research. 2019;9(1):1-18.
De Cock R, Denoo L, Clarysse B. Surviving the emotional rollercoaster called entrepreneurship: The role of emotion regulation. Journal of Business Venturing. 2020;35(2):105936.
Bagheri M, Mitchelmore S, Bamiatzi V, Nikolopoulos K. Internationalization orientation in SMEs: The mediating role of technological innovation. Journal of International Management. 2019;25(1):121-39.
Moradi F, Momayez A, Zamani Moghadam A. Conceptual model of entrepreneurial talent management in organizations using structural equation approach. International Journal of Human Capital in Urban Management. 2022;7(1):-.
Moradi N, Rezaeian A, Hamidifar F. Designing and explaining the improvisation model in the organizational entrepreneurship process. International Journal of Human Capital in Urban Management. 2022;7(2):157-70.
Barzgar K, Roushan SA, Bizhan M, Shahriari M, Y’aghoobi M. A Talent Management Framework through Entrepreneurial Culture Approach by Content Analysis Method (Case Study: Public Service Organizations of Sistan & Baluchestan Province). Journal of Research in Human Resources Management. 2021;13(2):37-72. [In Persian]
Hejazi SM, Oladian M, Hosseini SR. The Role of Talent Management in the Indication of Innovative Capabilities of Pars Oil &Gas Company. Strategic studies in the oil and energy industry. 2020;11(44):265-94. [In Persian]
Moghadam A, Kamalian AR. A conceptual model based on an entrepreneurial approach to improve the efficiency of HRM. Journal of Research in Educational Science. 2018;12(Special Issue):559-78. [In Persian]
Neri S, Wilkins S. Talent management in transnational higher education: strategies for managing academic staff at international branch campuses. Journal of Higher Education Policy and Management. 2019;41(1):52-69.
de la Cruz ME, Jover AJV, Gras JMG. Influence of the entrepreneur's social identity on business performance through effectuation. European Research on Management and Business Economics. 2018;24(2):90-6.
Neumeyer X, Santos SC. Sustainable business models, venture typologies, and entrepreneurial ecosystems: A social network perspective. Journal of cleaner production. 2018;172:4565-79.
Teece DJ. Dynamic capabilities and entrepreneurial management in large organizations: Toward a theory of the (entrepreneurial) firm. European Economic Review. 2016;86:202-16.
Laschinger HKS, Fida R. New nurses burnout and workplace wellbeing: The influence of authentic leadership and psychological capital. Burnout research. 2014;1(1):19-28.
Hosseini E, Ardekani SS, Sabokro M, Salamzadeh A. The study of knowledge employee voice among the knowledge-based companies: the case of an emerging economy. Revista de Gestão. 2022;29(2):117-38.
Rajabipoormeybodi A, Hosseini E, Ajorloo F. Examining the effect of unlearning in the organization on human resource development. Iranian Society for Training and Development. 2018;5(17):137-57. [In Persian]
Hosseini E, Tajpour M, Salamzadeh A, Demiryurek K, H. K. Resilience and Knowledge-Based Firms’ Performance: The Mediating Role of Entrepreneurial Thinking.. Journal of Entrepreneurship and Business Resilience. 2021;4(2):7-29.