تبیین توزیع فضایی سرمایه خلاق به عنوان پیشران رشد اقتصادی کلانشهرهای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه جغرافیا و برنام هریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد، گروه جغرافیا و برنام هریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه جغرافیا و برنام هریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

قرن بیست ویکم، قرن شهرها، ایده‌ها و خلاقیت‌هاست. خلاقیت انسان و استعداد او به‌عنوان سرمایه انسانی خلاق، محرک اصلی رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تلقی می‌شود که رقابت روزافزون شهرها، مناطق و کشورها به طور فزاینده به پرورش، حفظ و جذب آن وابسته خواهد بود. در همین راستا این تحقیق بر آن است تا ابتدا مفهوم نوین سرمایه خلاق که در توسعه بحث سرمایه انسانی به وجود آمده است را در بستر ایران تعریف عملیاتی کند. سپس تأثیرات سرمایه خلاق بر عملکرد اقتصادی کلانشهرها را سنجیده و عوامل مؤثر بر توزیع سرمایه خلاق در کلانشهرهای ایران را تبین نماید. این تحقیق از نوع تحقیقات همبستگی و تبینی و ازنظر هدف توسعه‌ای است. یافته‌ها نشان می‌دهد کلانشهرهای ایران با اینکه سهمی 26 درصدی از جمعیت و شاغلان کشور دارند، 46 درصد سرمایه خلاق کشور را در خود جای‌داده‌اند. همچنین یافته‌ها نشان می‌دهد سرمایه خلاق می‌تواند درصد بالایی از تغییرات سرانه تولید ناخالص داخلی و سرانه سپرده‌های بانکی را تبیین نماید و به‌طورکلی تأثیر مثبتی بر شکوفایی اقتصادی کلانشهرها دارد. بااین‌وجود توزیع سرمایه خلاق در کلانشهرهای ایران از الگویی نابرابر و نامتوازن پیروی می‌کند و بین حضور سرمایه خلاق و عامل استعداد (متغیرهایی همچون تمرکز دانشگاه بخصوص دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی برتر، جمعیت با تحصیلات عالی، شاغلان و دانشجویان با تحصیلات عالی)، تسامح، مداراگری و تنوع (تنوع ادیان، اقلیم هنری و خلاقانه شهر از طریق تمرکز هنرمندان، پذیرش مهاجرین داخلی و خارجی) و خدمات مصرف‌کننده یا امکانات رفاهی که بیانگر نقش خدماتی شهر است رابطه قوی و معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the spatial distribution of creative capital as a driver of economic growth in Iranian metropolises

نویسندگان [English]

  • Bagher Fotuhi Mehrabani 1
  • Keramatollah Ziari 2
  • Ahmad Pourahmad 3
  • Saeid Zangane Shahraki 4
1 Ph.D. Candidate, Faculty of Geography, University of Tehran. Tehran, Iran
2 Professor, Faculty of Geography, University of Tehran. Tehran, Iran
3 Professor, Faculty of Geography, University of Tehran. Tehran, Iran
4 Associate Professor, Faculty of Geography, University of Tehran. Tehran, Iran
چکیده [English]

The 21st century is a century of cities, ideas and creativity. Human creativity and talent as creative human capital is considered the main driver of economic, social and cultural development that the increasing competition of cities, regions and countries will increasingly depend on its cultivation, preservation and absorption. In this regard, this study first defines the new concept of creative capital that has emerged in the development of human capital discussion in the context of Iran. Then measure the effects of creative capital on economic performance and explain the factors affecting the distribution of creative capital in Iranian metropolises. This research is a type of correlational and explanatory research. Findings show that Iranian metropolises, although they have a share of 26% of the population and employment of the country, have 46% of the country's creative capital. The findings also show that creative capital can explain the high percentage of changes in per capita GDP and per capita bank deposits and in general has a positive effect on the economic prosperity of cities. However, the distribution of creative capital in Iran's metropolises follows an uneven and divergent pattern. There is a strong and positive relationship between the presence of creative capital and talent factor (concentration of the university, especially top universities and; population, employees and students with higher education), tolerance and diversity (religious diversity, artistic and creative climate of the city t, acceptance Internal and external immigrants) and consumer services or amenities that reflect the service role of the city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creative capital
  • Tolerance and diversity
  • The prosperity of the urban economy
  • Metropolises of Iran
Florida R, Mellander C, Stolarick K. Inside the black box of regional development—human capital, the creative class and tolerance. Journal of economic geography. 2008 Jul 21;8(5):615-49.
Florida, R. Cities and the creative class. Routledge; 2005 Jul.
Florida, R. The rise of creative class(Rivisited), Translated by Hossein Hataminejad, Mohammad Hajian and Bagher Fotuhi Mehrabani. Tehran: University of Tehran Press: 2020. [In Persian].
Avilés Ochoa E, Ramírez PM. Cultural industries and spatial economic growth a model for the emergence of the creative cluster in the architecture of Toronto. City, Culture and Society. 2018 Sep 1;14:47-55. https://doi.org/10.1016/j.ccs.2018.03.001
Clark TN, Lloyd R, Wong KK, Jain P. Amenities drive urban growth. Journal of urban affairs. 2002;24(5):493-515.
Florida R. The rise of the creative class: and how it’s transforming work, leisure, community and everyday life (434 p.). New York: Basic Books. ISBN-10. 2002;4(650):24777.
Florida R. The creative class and economic development. Economic development quarterly. 2014 Aug;28(3):196-205.
Glaeser E. Urban and regional growth. The Oxford Handbook of Economic Geography. Oxford University Press; 2003 Jul 10.
Glaeser EL, Saiz A, Burtless G, Strange WC. The rise of the skilled city [with comments]. Brookings-Wharton papers on urban affairs. 2004 Jan 1:47-105.Grodach C. Urban policymakers need to reconsider the role of arts districts in cities’ economic development. LSE American Politics and Policy. 2014 Mar 19.
Hall P. Creative cities and economic development. Urban studies. 2000 Apr;37(4):639-49.
Jacobs J. The economy of cities. Vintage, London: Jonathan Cape; 2016 Jul 20.
Lee N. The creative industries and urban economic growth in the UK. Environment and Planning A. 2014 Feb;46(2):455-70.
Lucas Jr RE. On the mechanics of economic development. Journal of monetary economics. 1988 Jul 1;22(1):3-42.
Grodach C, Ehrenfeucht R. Urban Revitalization: Remaking cities in a changing world. Routledge; 2015 Dec 22.
Oh CO. The contribution of tourism development to economic growth in the Korean economy. Tourism management. 2005 Feb 1;26(1):39-44.
Sinclair MT. Tourism and economic development: A survey. The journal of development studies. 1998 Jun 1;34(5):1-51.
UNCTAD. (2008). The Challenge of Assessing the Creative Economy: Towards Informed Policy-making. New York: United Nations. 2008;179. 
Oakley K. Not so cool Britannia: The role of the creative industries in economic development. International journal of cultural studies. 2004 Mar;7(1):67-77.
O’Connor J, Gu X. Creative industry clusters in Shanghai: a success story?. International journal of cultural policy. 2014 Jan 1;20(1):1-20.
O'Connor J. Creative cities: the role of creative industries in regeneration [RENEW Intelligence Report]. RENEW Northwest; 2006.
Pratt AC. Creative cities: the cultural industries and the creative class. Geografiska annaler: series B, human geography. 2008 Jun;90(2):107-17.
Sasaki M. Urban regeneration through cultural creativity and social inclusion: Rethinking creative city theory through a Japanese case study. Cities. 2010 Jun 1;27:S3-9.
United Nations Industrial Development Organization. (2015). The creative ecosystem: Facilitating the development of creative industries. Retrieved from https://open.unido.org/api/documents/4627178/download/The creative ecosystem - Facilitating the development of creative industries.
Marlet GA, Van Woerkens C. Skills and Creativity in a Cross-section of Dutch Cities. Discussion Paper Series/Tjalling C. Koopmans Research Institute. 2004;4(29).
Mellander C, Florida R. Human capital or the creative class–explaining regional development in Sweden. KTH/CESIS Working Paper Series in Economics and Institutions of Innovation. 2006.
Putnam RD. Bowling alone: America’s declining social capital. InCulture and politics 2000: 223-234. Palgrave Macmillan, New York.
Iyer S, Kitson M, Toh B. Social capital, economic growth and regional development. Regional studies. 2005 Nov 1;39(8):1015-40.
Hoyman M, Faricy C. It takes a village: A test of the creative class, social capital, and human capital theories. Urban Affairs Review. 2009 Jan;44(3):311-33.
Helliwell JF, Putnam RD. Economic growth and social capital in Italy. Eastern economic journal. 1995 Jul 1;21(3):295-307. 
Stolarick K, Mellander C, Florida R. Human capital in cities and suburbs. Royal Institute of Technology, CESIS-Centre of Excellence for Science and Innovation Studies. 2012 Jan 20.
Diebolt C, Haupert M, editors. Handbook of cliometrics. Springer Berlin Heidelberg; 2016.
Boschma RA, Fritsch M. Creative class and regional growth: Empirical evidence from seven European countries. Economic geography. 2009 Oct;85(4):391-423.
Rausch S, Negrey C. Does the creative engine run? A consideration of the effect of creative class on economic strength and growth. Journal of Urban Affairs. 2006 Nov;28(5):473-89.
Reese LA, Sands G. Creative class and economic prosperity: old nostrums, better packaging?. Economic Development Quarterly. 2008 Feb;22(1):3-7.
Glaeser EL, Kolko J, Saiz A. Consumer city. Journal of economic geography. 2001 Jan 1;1(1):27-50.
Shapiro JM. Smart cities: quality of life, productivity, and the growth effects of human capital. The review of economics and statistics. 2006 May 1;88(2):324-35.
Buettner T, Janeba E. City competition for the creative class. Journal of Cultural Economics. 2016 Nov;40(4):413-51.
Batabyal AA, Kourtit K, Nijkamp P. Using local public goods to attract and retain the creative class: A tale of two cities. Regional Science Policy & Practice. 2019 Aug;11(3):571-81.
Batabyal AA, Yoo SJ. When Is Competition Between Cities for Members of the Creative Class Efficient?. InTheory and History in Regional Perspective. Singapore: Springer; 2022: 41-48.
stbye S, Moilanen M, Tervo H, Westerlund O. The creative class: do jobs follow people or do people follow jobs?. Regional Studies. 2018 Jun 3;52(6):745-55.
Tiruneh EA, Sacchetti S, Tortia EC. The effect on economic development of creative class versus human capital: panel evidence from German regions. European Planning Studies. 2021 Jan 2;29(1):75-93.
Kvashnin YD. European Urban Strategies for Attracting Highly Skilled Migrants. Herald of the Russian Academy of Sciences. 2022 Jun;92(2):S113-8.
Saeidi, M., Nedae Tousi, S. Spatial preferences of the creative class as driving forces to development in metropitan Areas; Case study of Tehran metropolis. Journal of Urban Social Geography, 2021; 8(1): 193-220. doi: 10.22103/JUSG.2021.2039 [In Persian]
Davudi, M., nazari, F., jafari mehrabadi, M. The Residential Preferences of Rasht's Creative Class and the Factors Affecting It. Geographical Studies of Coastal Areas Journal, 2022 Apr 13; (): -. doi: 10.22124/gscaj.2022.20759.1115. [In Persian]
ILO. International Standard Classification of Occupation: ISCO-08/ International Labour Office: Geneva: 2012.
Shakoei H. New perspectives in urban geography. Tehran: SAMT press: 2011. [In Persian]
Florida, R., Mellander, C., & Qian, H. Creative China? The University, Human Capital and the Creative Class in Chinese Regional Development. ," Working Paper Series in Economics and Institutions of Innovation 145, Royal Institute of Technology, CESIS - Centre of Excellence for Science and Innovation Studies. 2008.https://creativeclass.com/articles/creativeدرصد20china.pdf