نقش شوک قیمتی بنزین و کرایه بر واکنش رفتاری مسافران کلان‌شهر تهران در استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی (مترو، بی آر تی و اتوبوس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد شهری و منطقه‏ای، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استاد، گروه اقتصاد، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

حمل‏ونقل عمومی به ‏عنوان یک کالای عمومی بسیار مهم، اثرات بسیار گسترده‏ای بر اقتصاد، اجتماع و محیط ‏زیست شهری به ‏جای می‏گذارد. وقوع شوک‏ها و تغییرات پدیدآمده در سیستم اقتصادی یک شهر یا کشور می‏تواند رفتار مسافران برای انتخاب هر یک از انواع وسایل حمل‏ونقل عمومی شهری را تحت تأثیر قرار دهد. توانایی پیش‏بینی نوسانات سیستم حمل‏ونقل عمومی شهری بر اثر شوک‏های درونی و بیرونی سیستم حمل‏ونقل عمومی، از اساسی‏ترین نیازها برای سیاست‏گذاری مناسب سیستم حمل‏ونقل عمومی در پاسخ‏گویی به نوسانات ناگهانی تقاضای حمل‏ونقل عمومی در ایران و به‏ویژه کلان‏شهر تهران است. بر همین اساس، هدف این مطالعه بررسی نقش شوک قیمتی بنزین و کرایه بر واکنش رفتاری مسافران کلان‏شهر تهران در استفاده از وسایل حمل‏ونقل عمومی (مترو، بی‌.آر‌.تی و اتوبوس) طی دورۀ زمانی 1387-1398 با استفاده از داده‏های ماهانه و به روش خودرگرسیون برداری جامع (GVAR) بوده است. نتایج این پژوهش نشان داد با وقوع شوک مثبت در قیمت بنزین، مسافران مترو، بی‌.آر‌.تی و اتوبوس افزایش خواهد یافت. همچنین وقوع شوک مثبت در قیمت کرایۀ مترو، مسافران بی‌.آر‌.تی و اتوبوس را کاهش می‌دهد و با وقوع تکانۀ مثبت در قیمت کرایۀ بی‌.آر‌.تی، مسافران مترو افزایش و تقاضای بی‌.آر‌.تی و اتوبوس با شیب کم افزایش می‏یابد. در نهایت، وقوع تکانۀ مثبت در قیمت کرایۀ اتوبوس، افزایش مسافران مترو و بی‌.آر‌.تی را به دنبال دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Fare and Gasoline Price Shocks on the Behavioral Response of Passengers in Tehran Metropolitan for Using Public Transportation(Metro, BRT, and Bus)

نویسندگان [English]

  • mahboubeh shojaeian 1
  • Masoud Khodapanah 2
  • Mansour Zarra-Nezhad 3
1 Ph.D. Candidate in Urban and Regional Economics, Department of Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Associate Professor of Economics, Department of Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Professor of Economics, Department of Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Introduction
Public transportation is considered one of the main requirements for economic growth and the sustainable development of cities. Lack of appropriate public transportation infrastructure can cause various socio-economic issues, including congestion, waste of time and fuel, intensive air pollution and the emission of greenhouse gasses, high urban density, and environmental degradation. The use of the public transportation system can be affected by various policies inside or outside the system. The ability to predict the fluctuations of the urban public transportation system due to internal and external shocks of t

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fare Rate
  • Gasoline Price Shock
  • Public Transportation System
  • Tehran Metropolitan