دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار 1400 
1. گل‏خانۀ تاریک انرژیتیک رومیزی با نگاه به اقتصاد خانوار شهر تهران

صفحه 1-9

10.22034/UE.2021.02.01.01

سارا محمودیان یونسی؛ یزدان الواری؛ مهدی صوفی؛ ابوالقاسم مسیبی؛ مجید زندی


5. ارزیابی اقتصادی استفاده از پخش سیلاب برای احداث پارک جنگلی در حاشیه شهر

صفحه 37-44

10.22034/UE.2021.02.01.05

نرجس اکبری؛ سید مهدی حشمت الواعظین؛ علی اکبر نظری سامانی؛ خالد احمدالی