دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، تیر 1400 
برآورد ارزش زیبایی شناختی فضای سبز درختی منطقه جهانشهر کرج به روش رضایت خاطر (هدونیک)

صفحه 111-121

10.22034/UE.2021.02.02.06

علی غفاری؛ سید مهدی حشمت الواعظین؛ جهانگیر فقهی؛ امیر علم بیگی؛ مصطفی جنت بابایی