دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 1-147 
ارائه مدل دینامیکی برای تبیین الگوی مصرف در سبک زندگی شهری ایرانیان

صفحه 33-47

10.22034/UE.2022.03.01.03

علی پالیزبان؛ عباس طلوعی اشلقی؛ سیدرضا صالحی امیری؛ محمودرضا اسفندیار


شناسایی عوامل مؤثر بر تأمین منابع درآمدی پایدار شهرداری اراک

صفحه 76-88

10.22034/UE.2022.3.01.06

حمیده عباسی؛ رسول صریحی؛ عباس شاه ابادی فراهانی؛ محمدحسین عباسی