اهداف و چشم انداز

هدف اصلی نشریه اقتصاد و برنامه ریزی شهری فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران و صاحب نظران علمی و دانشگاهی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته های خود در ارتباط با برنامه ریزی و اقتصاد شهرها مخصوصا شهر تهران می باشد. بنابراین، امید است که این نشریه وضعیت این موضوعات را در شهرهای ایران و تهران بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این موضوعات ارائه دهد. به منظور رسیدن به این هدف، از پژوهشگران، صاحب نظران، دانشجویان و اساتید دانشگاهی تقاضا داریم تا مقالات علمی و چاپ نشده خود را برای طی فرایند داوری و چاپ به این نشریه ارسال نمایند.

 

این نشریه مقالات علمی در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند:

 

-معرفی دیدگاه‌های اقتصادی در مدیریت و برنامه‌ریزی شهری

- مشارکت شهروندان در برنامه ریزیهای شهر و اقتصاد شهروندی

-ارزیابی اقتصادی طرح‌های برنامه ریزی

-مطالعات اقتصاد شهری

-مطالعات اقتصادی و برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک شهری

-توریسم شهری

- برنامه ریزیهای مدیریت بحران

-دیپلماسی شهری

- توسعه پایدار

- رقابت پذیری رتبه بندی شهری

-برنامه ریزی برای محیط زیست شهری