اهداف و چشم انداز

هدف اصلی نشریه اقتصاد و برنامه ریزی شهری فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته­های خود در ارتباط با اقتصاد درشهر تهران می باشد. بنابراین، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در شهر تهران بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. به منظور رسیدن به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند. 

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند:

-       معرفی دیدگاه‌های اقتصادی در مدیریت و برنامه‌ریزی شهری   

-       مشارکت شهروندان و اقتصاد شهروندی

-       ارزیابی اقتصادی طرح‌های آماده سازی

-       مطالعات اقتصاد شهری

-       مطالعات اقتصادی ترافیک شهری

-       توریسم شهری

-       اقتصاد و مدیریت بحران شهری

-       توسعه پایدار اقتصادی شهر

-       اقتصاد محیط زیست شهری