راهنمای نویسندگان

قابل توجه نویسندگان محترم مقالات

هنگام ارسال مقاله از طریق سامانه، ارائه فرم تعهدنامه نویسندگان و فرم تعارض منافع امضا شده توسط نویسنده مسئول، الزامی می باشد.

فرم تعهدنامه نویسندگان (word) یا (pdf)

فرم تعارض منافع (word) یا (pdf)

 راهنمای نویسندگان مقالات

 

داوری این نشریه به صورت دو سو کور می باشد، لذا لازم است نویسنده فایل اصل مقاله را بدون نام و مشخصات نویسندگان تنظیم نماید. بنابراین فایل مشخصات نویسندگان به صورت مجزا  بارگذاری گردد.

 

1-  هر مقاله باید نتیجه پژوهش نویسنده (ها) ودر راستای الویت های فصلنامه و موضوعات تدوین شده بوده و دارای اصالت و نوآوری و نتیجه یک کار تحقیقاتی باشد.

2-  فصلنامه به مقالاتی که در مجلات و یا همایش های دیگر داخلی چاپ شده اند، ترتیب اثر نخواهد داد ودر هر مرحله، اعم از دریافت، داوری و یا چاپ، در صورت آگاهی از این امر، فرایند داوری و چاپ را متوقف خواهد کرد و من بعد از نویسنده (ها) مقاله ای را پذیرش نخواهد نمود.

3-  نوشته های مقاله باید روان و برابر دستور زبان فارسی بوده ودر انتخاب واژه ها کوشش شده باشد ودر صورت استفاده از واژه های لاتین، معادل فارسی آن به صورت پانویس در همان صفحه آورده شود.

4-  مقاله باید در نرم افزار Word 2007 و یا بالاتر به صورت تک ستونی و مطابق فرمت فصلنامه تایپ شود. آماده سازی مقاله جهت چاپ توسط ویراستاران صورت خواهد پذیرفت.

5-  کلمات فارسی با قلم  B Nazanin وکلمات انگلیسی باقلم Times New Romansتایپ شود.

6-  تیترهای اصلی با فونت سایز 12 بولد و تیترهای فرعی 12 ایتالیک باشد. متن مقاله در همه قسمت ها و منابع و مراجع سایز 12 باشد. تیتر جدول ها و شکل ها سایز 11 بولد و متن همه جدول ها سایز 11 باشد. کلیه متن ها و نوشته های انگلیسی داخل متن با سایز 10 و عنوان انگلیسی سایز 14 باشد.

7-  کلیه شکلها، عکسها و نمودارها باید به فرمت JPEG  و با کیفیت خوب در داخل فایل اصلی مقاله قرار داده شوند و در صورت نیاز و تقاضای مدیر اجرایی بصورت جداگانه نیز ارائه شوند.

8-  شکلهای رنگی و نقشه ها و نمودارها در نسخه الکترونیکی رنگی و در نسخه چاپی سیاه و سفید خواهند بود.

 

9-  مقاله بایستی حداقل در برگیرنده بخشهای زیر باشد:

الف- عنوان

عنوان باید صریح، دقیق و مختصر، فونت B Titr  سایز 14 باشد.

توجه: مشخصات کامل نویسندگان (فارسی وانگلیسی) بعد از عنوان ذکرشود. هم چنین نویسنده مسئول با قرار دادن ستاره در بالای نام او در پانویس صفحه اول مشخص و ایمیل او ذکر گردد. لطفا توجه شود که نویسنده مسئول ضرورتا نویسنده رابط نبوده، اما مسئولیت علمی مقاله بر عهده اوست. این فصلنامه از پذیرش دانشجویان محترم بعنوان نویسنده مسئول معذور است.

 نام نویسندگان باید در برگیرنده درجه دانشگاهی (مربی، استادیار، دانشیار، استاد)، نام دانشکده، نام دانشگاه و محل جغرافیایی (شهر و کشور) آن ذکر شود.

مثال: محمد حسن پور (فونت سایز 12)

 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم وصنعت ایران، تهران. (فونت سایز 11)

ب- چکیده فارسی و انگلیسی

چکیده باید به زبان فارسی وانگلیسی ،حداکثر تا 250 کلمه ودر برگیرنده زمینه وهدف ،روش بررسی،یافته ها، بحث ونتیجه گیری باشد. از آوردن نکات مقدماتی،بدیهی ،حاشیه ای یا توجیهی خودداری شود. چکیده انگلیسی باید دقیقا معادل فارسی آن باشد. به همراه چکیده انگلیسی، عنوان مقاله به انگلیسی، نام نویسندگان به لاتین و وابستگی علمی و درجه دانشگاهی به زبان انگلیسی ارائه شود.

ج- کلمات کلیدی

واژه های کلیدی بایستی بین 3 تا 5  واژه باشد. (به ترتیب حروف الفبا نوشته شود، هم در فارسی و هم در انگلیسی)

د- متن اصلی مقاله

معمولا متن اصلی مقاله باید به ترتیب، در برگیرنده بخشهای زیر باشد (پیشنهادی)

1- مقدمه

این بخش باید در برگیرنده دانش موجود درباره موضوع و مبانی نظری آن، ضرورت انجام تحقیق وهدف مطالعه باشد. در صورت استفاده از جداول، نمودار، اشکال ویا نقشه نکات زیر بایستی مورد توجه قرار گیرند:

    شماره وعنوان جداول دربالا جدول و همراه با رفرنس بیان شود.

    شماره و عنوان شکل ها در پائین و همراه با منبع بیان شود. از ذکر عنوان های نمودار، عکس، نقشه و.. خودداری شود و همه با عنوان شکل آورده شود.

2- پیشینه تحقیق

3-مواد و روشها

در این بخش نوع مطالعه، جامعه پژوهشی، نمونه مورد مطالعه، روش نمونه گیری، ابزار گردآوری داده ها و روشهای آماری (در صورت استفاده) به دقت بیان شود.

4- یافته ها

در این قسمت،از متن،جداول،نمودار وعکس به تناسب برای بیان یافته ها استفاده شود.جداول ونمودارها باید دارای شماره وعنوان کامل ورسا باشد ومحل قرار گیری عناوین به همان ترتیبی که دربخش مقدمه ذکر شد،قرار گیرد.

5- بحث ونتیجه گیری

مقاله در آخرین بخش از بدنه اصلی خود،باید بخشی به نام بحث ونتیجه گیری داشته باشد که مروری بر کل مقاله به عنوان نتایج حاصل است.در این بخش بایستی یافته های مهم تحقیق بر اساس اهداف ویژه آن به اختصار وبا رعایت ترتیب منطقی ذکر گردد. هم چنین اگر فرضیاتی در مطالعه مطرح شده، تائید ویارد آن مورد بحث قرار گیرد.این بخش بایستی به صورت روشن ودر حد یافته های تحقیق بیان شود.

6-منابع

منابع و مآخذ باید به‌صورت درون متنی و هم‌چنین در پایان مقاله ذکر شود.

ارجاعات در متن مقاله باید به شیوه داخل پرانتز (APA) باشد، به گونه‌ای که ابتدا نام مؤلف یا مؤلفان سپس سال انتشار قرار گیرد. شایان ذکر است که ارجاع به کارهای چاپ شده انگلیسی، در متن در پرانتز به فارسی نام نویسنده و سال نوشته شود و در پانویس اسم یا اسامی به انگلیسی آورده شود. به عنوان نمونه: (مقیمی، 1384) یا (هاوکینز، 2007) و در پا نویس Hawkins نوشته شود.


در پایان مقاله، منابع، به ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسنده، به شرح زیر آورده شود:

کتاب: نام خانوادگی مؤلف، حرف اول نام مؤلف و تکرار آن برای مؤلفان بعدی، سال چاپ (در داخل پرانتز)، عنوان کتاب (با قلم ایتالیک)، نوبت چاپ، محل انتشار، ناشر.

نمونه فارسی:

مقیمی، م. (1383)، کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی: پژوهشی در سازمان‌های غیر دولتی (NGOs) ایران، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

Hawkins, G., Potter, E., & Race, K. (2015). Plastic water: The social and material life of bottled water. MIT Press.

مقاله: نام خانوادگی مؤلف، حرف اول نام کوچک مؤلف و تکرار آن برای مؤلفان بعدی، سال چاپ (در داخل پرانتز)، عنوان مقاله (داخل گیومه)، عنوان مجله (با قلم ایتالیک)، عدد دوره(عدد شماره)، شماره صفحات مقاله. به عنوان نمونه فارسی:

وکیلی، ی.، انصاری، م. (1390). «ارزیابی روش های پژوهش کارآفرینی در کشور و پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده» توسعه کارآفرینی، 4( 3)، 185-204.

به عنوان نمونه انگلیسی:

Gleick, P. H., & Cooley, H. S. (2009). Energy implications of bottled water. Environmental Research Letters4(1), 22-34.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نقل قول‌ها - مستقیم و غیر مستقیم- نقل به مضمون و مطالب استنتاج شده از منابع و مآخذ، با حروف نازک و استفاده از نشانه‌گذاری‌های مرسوم، مشخص شود و نام صاحبان آثار، تاریخ، و شماره صفحات منابع و مآخذ، بلافاصله در میان پرانتز نوشته شود.