اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمد حسین بوچانی

شهرداری تهران

boochaniattehran.ir

سردبیر

حسین یوسفی سهزابی

اقتصاد شهرداری تهران

yousefi-hoseinattehran.ir