اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمد حسین بوچانی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

boochanitehran.ir
02122392086
0000-0002-3021-5593

سردبیر

دکتر مظفر صرافی

استاد
برنامه ریزی شهری و منطقه ای
دانشگاه شهید بهشتی

old.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375014
sarrafisbu.ac.ir
0000-0001-5662-7898

h-index: 7  

Researcher ID: (179196)

رزومه علمی

مدیر اجرایی

سیده مهسا موسوی

کارشناس ارشد محیط زیست، اکوهیدرولوژی دانشگاه تهران
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

scholar.google.com/citations?user=3T9KatUAAAAJ&hl=en
mahsa.moosavi.reiut.ac.ir
0000-0002-0405-4052

اعضای هیات تحریریه

دکتر پیروز حناچی

معماری و مرمت شهری استاد
پردیس هنر های زیبا / دانشکده معماری
دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/fa/~pirouzhanachi
pirouzhanachiut.ac.ir
0000-0002-3150-6501

h-index: 2  

Researcher ID: (178441)

رزومه علمی

دکتر حسین یوسفی

مدیریت انرژی و محیط زیست دانشیار، گروه انرژی های نو و محیط زیست، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/~hosseinyousefi
hosseinyousefiut.ac.ir
0000-0002-6372-5127

h-index: 31  

دکتر حسین پناهی

استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?h.panahi
panahitabrizu.ac.ir
0000-0002-6158-608X

h-index: 4  

دکتر سید علی جوزی

استاد گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

faculty.iau-tnb.ac.ir/jozi/fa
a_joziiau.tnb.ac.ir
0000_0002-4486-1297

h-index: 16  

دکتر فرشاد مومنی

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

farshad.momenigmail.com

دکتر بهزاد سلمانی

علوم اقتصادی (اقتصاد بین الملل و اقتصاد پولی) استاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/userinfo.aspx?salmani
behsalmanigmail.com
0000-0002-7117-1021

دکتر محمد ستاری فر

دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

simap.atu.ac.ir/cv/9691030/
satarifaratu.ac.ir
0000-0002-3788-8838

دکتر محمدحسین شریف زادگان

استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

en.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375211
m_sharifzadegansbu.ac.ir
0000-0002-7688-2340

دکتر کیومرث ایران دوست

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار. عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/~kairandoost/
k.irandoostuok.ac.ir
0000-0001-5812-8574