اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمد حسین بوچانی

مدیریت و برنامه ریزی شهری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

boochanitehran.ir
02122392086

سردبیر

دکتر حسین یوسفی

انرژی و محیط زیست دانشیار دانشگاه تهران و
معاون علم و فناوری مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

hosseinyousefiut.ac.ir
02122392090

مدیر اجرایی

حسین گندم کاری

دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت دولتی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

gandomkaritehran.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر مظفر صرافی

استاد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه شهید بهشتی

sarrafisbu.ac.ir

دکتر سهیلا پروین

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

simap.atu.ac.ir/cv/225300/
sparvin2020hotmail.com

دکتر حسن دانایی فرد

استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

hdanaeemodares.ac.ir

دکتر حسین پناهی

استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

panahitabrizu.ac.ir

دکتر صدیقه لطفی

استاد جغرافیا برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران

s.lotfiumz.ac.ir

دکتر سید علی جوزی

استاد گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

sa_joziiau.tnb.ac.ir

دکتر قهرمان عبدلی

استاد گروه اقتصاد دانشگاه تهران

abdoliut.ac.ir

دکتر بهروز هادی زنوز

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

bzonoozgmail.com

دکتر سعید عابدین درکوش

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

s_dorkooshsbv.ac.ir

دکتر فرشاد مومنی

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

farshad.momenigmail.com

دکتر محمد ستاری فر

دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

satarifaratu.ac.ir

دکتر نادر مهرگان

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه بوعلی همدان

mehregannaderbuas.ac.ir

دکتر اسفندیار زبردست

استاد دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران

zebardstut.ac.ir

دکتر محمدحسین شریف زادگان

استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

m_sharifzadegansbu.ac.ir

دکتر کیومرث ایران دوست

جغرافیا و برنامه ریزی شهری عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان

k.irandoostuok.ac.ir