اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمد حسین بوچانی

مدیریت و برنامه ریزی شهری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

boochanitehran.ir
02122392086

سردبیر

دکتر مظفر صرافی

استاد
برنامه ریزی شهری و منطقه ای
دانشگاه شهید بهشتی

civilica.com/p/179196/
sarrafisbu.ac.ir

مدیر اجرایی

سیده مهسا موسوی

کارشناس ارشد محیط زیست، اکوهیدرولوژی دانشگاه تهران
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

scholar.google.com/citations?user=3T9KatUAAAAJ&hl=en
mahsa.moosavi.reiut.ac.ir
0000-0002-0405-4052

اعضای هیات تحریریه

دکتر پیروز حناچی

معماری و مرمت شهری استاد
پردیس هنر های زیبا / دانشکده معماری
دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/fa/~pirouzhanachi
pirouzhanachiut.ac.ir

دکتر حسین یوسفی

مدیریت انرژی و محیط زیست دانشیار، گروه انرژی های نو و محیط زیست، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، ایران
معاون علم و فناوری مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

profile.ut.ac.ir/~hosseinyousefi
hosseinyousefiut.ac.ir

دکتر حسین پناهی

استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

panahitabrizu.ac.ir

دکتر سید علی جوزی

استاد گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

sa_joziiau.tnb.ac.ir

دکتر فرشاد مومنی

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

farshad.momenigmail.com

دکتر بهزاد سلمانی

علوم اقتصادی (اقتصاد بین الملل و اقتصاد پولی) استاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/userinfo.aspx?salmani
behsalmanigmail.com

دکتر محمد ستاری فر

دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

satarifaratu.ac.ir

دکتر محمدحسین شریف زادگان

استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

m_sharifzadegansbu.ac.ir

دکتر کیومرث ایران دوست

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار. عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان

k.irandoostuok.ac.ir