اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمد منان رئیسی

رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

rpc.tehran.ir/Default.aspx?tabid=1483
m.raeesiqom.ac.ir
02122392086
0000-0002-8169-4125

سردبیر

دکتر هاشم داداش پور

برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشیار گروه طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/h-dadashpoor
h-dadashpoormodares.ac.ir
82883764
0000-0002-2914-3668

h-index: 14  

اعضای هیات تحریریه

دکتر بهناز امین زاده گوهرریزی

شهرسازی استاد گروه شهرسازی، دانشکده شهرسازی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/fa/~bgohar
bgoharut.ac.ir
0000-0002-0634-6585

h-index: 7  

دکتر پروین پرتوی

برنامه ریزی شهری استاد، گروه برنامه ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

faculty.art.ac.ir/partovi/fa
p.partoviart.ac.ir
0000-0003-4287-9335

دکتر حسین پناهی

اقتصاد استاد، گروه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?h.panahi
panahitabrizu.ac.ir
0000-0002-6158-608X

h-index: 4  

دکتر محمدتقی پیربابایی

معماری و شهرسازی استاد، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

pirbabaeitabriziau.ac.ir
0000-0002-6305-9611

h-index: 4  

دکتر علی خاکساری رفسنجانی

برنامه ریزی شهری و منطقه ای استاد، گروه برنامه ریزی اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

ssd.atu.ac.ir/fa/page/1374/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
khaksariatu.ac.ir

h-index: 4  

دکتر رضا خیرالدین

برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشیار، گروه شهرسازی، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

www.iust.ac.ir/content/26772/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86
reza_kheyroddiniust.ac.ir
0000-0002-5511-1539

h-index: 6  

دکتر هاشم داداش پور

برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشیار گروه طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/h-dadashpoor
h-dadashpoormodares.ac.ir
82883764
0000-0002-2914-3668

h-index: 14  

دکتر محمد منان رئیسی

معماری دانشیار، گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران

qom.ac.ir/mraeesi
m.raeesiqom.ac.ir
0000-0002-8169-4125

دکتر سید سعید زاهد زاهدانی

جامعه شناسی دانشیار، گروه علوم اجتماعی، دانشکدة اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

zahedanishirazu.ac.ir

دکتر حسین کلانتری خلیل آباد

برنامه ریزی شهری استاد، گروه برنامه ریزی شهری، پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری، جهاد دانشگاهی، تهران، ایران

www.magiran.com/author/profile/324906
h_kalantari2005yahoo.com
086-34130022
0000-0002-2442-9472

مدیر اجرایی

مهندس زهرا روحی دهکردی

پژوهشگر دوره دکتری شهرسازی پژوهشگر دکتری گروه شهرسازی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

zhr.rouhiut.ac.ir