نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبگرمکن خورشیدی تحلیل اقتصادی آب گرم کن های خورشیدی (مطالعه موردی ساختمان‌های مسکونی تهران) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 119-126]
 • آلودگی هوا محاسبه هزینه‌های محیط زیستی تولید برق (مطالعه موردی نیروگاه‌های حرارتی شهر تهران) [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 198-205]
 • آنالیز اقتصادی بررسی فنی و اقتصادی سامانه خورشیدی پشت‌بامی باظرفیت 5 کیلووات در شهر تهران [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 206-213]
 • آینده‌پژوهی آینده ‏پژوهی وضعیت توسعۀ کسب‏ وکارهای کوچک تولیدی و خدمات فنی در شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 80-91]

ا

 • اثرات آلودگی هوا تحلیل اقتصادی هزینه مرگ‌های ناشی از آلودگی هوا در شهر تهران [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 188-197]
 • اثرات اقتصادی ابعاد اقتصادی گردشگری و درآمد پایدار شهرداری‏ ها (مطالعۀ موردی: شهرداری تهران) [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 127-137]
 • ارزش ادراک‌شده تأثیر ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک شهرداری‏ها بر رضایت و وفاداری مشتریان با توجه به نقش میانجی ارزش ادراک‏شده توسط مشتریان و اعتماد مشتریان در معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 53-60]
 • ارزش‌گذاری اقتصادی ارائۀ مدل اقتصادی به روش هدانیک: بوستان قیطریه [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 61-69]
 • اعتماد مشتریان تأثیر ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک شهرداری‏ها بر رضایت و وفاداری مشتریان با توجه به نقش میانجی ارزش ادراک‏شده توسط مشتریان و اعتماد مشتریان در معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 53-60]
 • اقتصاد ارائۀ مدل اقتصادی به روش هدانیک: بوستان قیطریه [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 61-69]
 • اقتصاد تحلیل اقتصادی آب گرم کن های خورشیدی (مطالعه موردی ساختمان‌های مسکونی تهران) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 119-126]
 • اقتصاد تحلیل فنی، اقتصادی و محیط زیستی تأمین انرژی مرکز نوآوری شهرداری تهران با نصب صفحات خورشیدی [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 156-163]
 • اقتصاد شهری آثار شیوع کرونا بر بودجه شهرداری تهران [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 235-242]
 • اقتصاد غیر رسمی بررسی و ساماندهی فضایی دستفروشان منطقۀ 10 شهر تهران با تأکید بر نواحی مسئله‌دار [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 36-47]
 • اقتصاد محیط زیست آثار حقوق مدنی ناشی از تخریب محیط زیست توسط افراد حقیقی بر اقتصاد شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 13 شهرداری تهران) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 28-35]
 • اکوتوریسم ارزیابی پتانسیل توسعۀ اکوتوریسم شهری؛ مطالعۀ موردی: دریاچۀ دوقلو (سیاه‏ گاو) [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 178-187]
 • اکوتوریسم ارزیابی توان اکوتوریستی پارک چمران‌کرج با استفاده از مدلSWOT و ماتریس‌ذی‌نفعان [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 226-234]
 • الگوهای تراکم بررسی الگوهای تراکمی توسعه عمودی مسکن(بلندمرتبه‌سازی) و تحلیل اثرات آن بر کیفیت زندگی (نمونه موردی: ناحیه3 منطقه22 تهران) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 92-105]

ب

 • بازآفرینی شهری ابزارهای تأمین مالی و عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در بهسازی محیطی شهر سبز ‌(فراتحلیلی بر مطالعات انجام‏شده در ایران) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 1-18]
 • بازار مسکن باشگاه سازندگان؛ پیشنهادی برای معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران برای ایجاد رونق در بازار مسکن [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 164-177]
 • بازگشت سرمایه تحلیل اقتصادی آب گرم کن های خورشیدی (مطالعه موردی ساختمان‌های مسکونی تهران) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 119-126]
 • بازگشت سرمایه تحلیل فنی، اقتصادی و محیط زیستی تأمین انرژی مرکز نوآوری شهرداری تهران با نصب صفحات خورشیدی [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 156-163]
 • باشگاه سازندگان باشگاه سازندگان؛ پیشنهادی برای معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران برای ایجاد رونق در بازار مسکن [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 164-177]
 • باغ‌ها اولویت‏ بندی و امکان‌سنجی مالی اقتصادی رسته ‏های صنفی منتخب و عملکردهای مجاز به استقرار در باغ‌های شهر تهران [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 138-155]
 • بافت فرسوده ابزارهای تأمین مالی و عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در بهسازی محیطی شهر سبز ‌(فراتحلیلی بر مطالعات انجام‏شده در ایران) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 1-18]
 • برنامه‌ریزی راهبردی ارزیابی توان اکوتوریستی پارک چمران‌کرج با استفاده از مدلSWOT و ماتریس‌ذی‌نفعان [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 226-234]
 • بودجه شهرداری تهران آثار شیوع کرونا بر بودجه شهرداری تهران [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 235-242]

پ

 • پهپاد فتوگرامتری ارزیابی اقتصادی نقشه‌های بزرگ‌مقیاس مستخرج از فتوگرامتری پهپادی در تهیۀ نقشه کاداستر شهری [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 70-79]

ت

 • تأمین مالی ابزارهای تأمین مالی و عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در بهسازی محیطی شهر سبز ‌(فراتحلیلی بر مطالعات انجام‏شده در ایران) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 1-18]
 • تخریب زیست‌محیطی آثار حقوق مدنی ناشی از تخریب محیط زیست توسط افراد حقیقی بر اقتصاد شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 13 شهرداری تهران) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 28-35]
 • تهران تحلیل اقتصادی هزینه مرگ‌های ناشی از آلودگی هوا در شهر تهران [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 188-197]
 • توان گردشگری ارزیابی توان اکوتوریستی پارک چمران‌کرج با استفاده از مدلSWOT و ماتریس‌ذی‌نفعان [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 226-234]
 • توسعه آینده ‏پژوهی وضعیت توسعۀ کسب‏ وکارهای کوچک تولیدی و خدمات فنی در شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 80-91]
 • توسعه عمودی بررسی الگوهای تراکمی توسعه عمودی مسکن(بلندمرتبه‌سازی) و تحلیل اثرات آن بر کیفیت زندگی (نمونه موردی: ناحیه3 منطقه22 تهران) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 92-105]
 • تولید برق محاسبه هزینه‌های محیط زیستی تولید برق (مطالعه موردی نیروگاه‌های حرارتی شهر تهران) [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 198-205]

ح

 • حقوق خصوصی آثار حقوق مدنی ناشی از تخریب محیط زیست توسط افراد حقیقی بر اقتصاد شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 13 شهرداری تهران) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 28-35]

خ

 • خدمات الکترونیک شهرداری تأثیر ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک شهرداری‏ها بر رضایت و وفاداری مشتریان با توجه به نقش میانجی ارزش ادراک‏شده توسط مشتریان و اعتماد مشتریان در معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 53-60]

د

 • درآمد پایدار ابعاد اقتصادی گردشگری و درآمد پایدار شهرداری‏ ها (مطالعۀ موردی: شهرداری تهران) [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 127-137]
 • دستفروشی بررسی و ساماندهی فضایی دستفروشان منطقۀ 10 شهر تهران با تأکید بر نواحی مسئله‌دار [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 36-47]
 • دولت محلی بررسی نقش شهرداری‌ها در فرآیند اعمال مالیات بر مسکن‌های خالی [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 214-225]

ر

 • راهبرد تهاجمی(SO) ارزیابی پتانسیل توسعۀ اکوتوریسم شهری؛ مطالعۀ موردی: دریاچۀ دوقلو (سیاه‏ گاو) [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 178-187]
 • رضایت مشتریان تأثیر ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک شهرداری‏ها بر رضایت و وفاداری مشتریان با توجه به نقش میانجی ارزش ادراک‏شده توسط مشتریان و اعتماد مشتریان در معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 53-60]
 • رواناب سطحی ارزیابی مدل هیدرولوژیکی - هیدرولیکی SWMM در مدیریت رواناب‌‌های شهری (مطالعه موردی: منطقه 12 شهرداری تهران) [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 243-251]
 • روشPESTEL اولویت‏ بندی و امکان‌سنجی مالی اقتصادی رسته ‏های صنفی منتخب و عملکردهای مجاز به استقرار در باغ‌های شهر تهران [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 138-155]

س

 • ساختمان های شهرداری تهران اثربخشی اجرای مصوبۀ اصلاح الگوی مصرف انرژی و منابع در ساختمان‌ها (مطالعۀ موردی: ساختمان‌های شهرداری تهران) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 48-52]
 • ساماندهی فضایی بررسی و ساماندهی فضایی دستفروشان منطقۀ 10 شهر تهران با تأکید بر نواحی مسئله‌دار [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 36-47]
 • سامانه خورشیدی فتوولتاییک بررسی فنی و اقتصادی سامانه خورشیدی پشت‌بامی باظرفیت 5 کیلووات در شهر تهران [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 206-213]
 • سامانه شمیم ارزیابی اقتصادی نقشه‌های بزرگ‌مقیاس مستخرج از فتوگرامتری پهپادی در تهیۀ نقشه کاداستر شهری [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 70-79]
 • سرمایه اجتماعی ابزارهای تأمین مالی و عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در بهسازی محیطی شهر سبز ‌(فراتحلیلی بر مطالعات انجام‏شده در ایران) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 1-18]
 • سناریوسازی آینده ‏پژوهی وضعیت توسعۀ کسب‏ وکارهای کوچک تولیدی و خدمات فنی در شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 80-91]
 • سیستم خورشیدی تحلیل فنی، اقتصادی و محیط زیستی تأمین انرژی مرکز نوآوری شهرداری تهران با نصب صفحات خورشیدی [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 156-163]
 • سیستم های نوآوری شهری طراحی سیستم‏ نوآوری شهری (UIS) در بستر رشد اقتصادی درون‌زا [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 252-265]

ش

 • شبکه جمع آوری رواناب ارزیابی مدل هیدرولوژیکی - هیدرولیکی SWMM در مدیریت رواناب‌‌های شهری (مطالعه موردی: منطقه 12 شهرداری تهران) [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 243-251]
 • شهر طراحی سیستم‏ نوآوری شهری (UIS) در بستر رشد اقتصادی درون‌زا [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 252-265]
 • شهر تهران ابعاد اقتصادی گردشگری و درآمد پایدار شهرداری‏ ها (مطالعۀ موردی: شهرداری تهران) [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 127-137]
 • شهرداری ابعاد اقتصادی گردشگری و درآمد پایدار شهرداری‏ ها (مطالعۀ موردی: شهرداری تهران) [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 127-137]
 • شهرداری تهران بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد از طریق کسب‌وکارهای الکترونیک در شهرداری تهران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 19-27]
 • شهرداری تهران بررسی نقش شهرداری‌ها در فرآیند اعمال مالیات بر مسکن‌های خالی [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 214-225]
 • شهرداری منطقۀ 13 تهران آثار حقوق مدنی ناشی از تخریب محیط زیست توسط افراد حقیقی بر اقتصاد شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 13 شهرداری تهران) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 28-35]
 • شهر سبز ابزارهای تأمین مالی و عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در بهسازی محیطی شهر سبز ‌(فراتحلیلی بر مطالعات انجام‏شده در ایران) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 1-18]
 • شورای شهر تهران اولویت‏ بندی و امکان‌سنجی مالی اقتصادی رسته ‏های صنفی منتخب و عملکردهای مجاز به استقرار در باغ‌های شهر تهران [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 138-155]

ع

ف

 • فضای کسب‌وکار آینده ‏پژوهی وضعیت توسعۀ کسب‏ وکارهای کوچک تولیدی و خدمات فنی در شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 80-91]

ق

 • قابلیت‏های فناورانه بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد از طریق کسب‌وکارهای الکترونیک در شهرداری تهران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 19-27]
 • قصد استفاده از خدمات الکترونیک بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد از طریق کسب‌وکارهای الکترونیک در شهرداری تهران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 19-27]
 • قوانین محیط زیستی آثار حقوق مدنی ناشی از تخریب محیط زیست توسط افراد حقیقی بر اقتصاد شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 13 شهرداری تهران) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 28-35]

ک

 • کاهش مصرف انرژی و منابع و آلودگی های محیط زیستی اثربخشی اجرای مصوبۀ اصلاح الگوی مصرف انرژی و منابع در ساختمان‌ها (مطالعۀ موردی: ساختمان‌های شهرداری تهران) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 48-52]
 • کاهش هزینه اثربخشی اجرای مصوبۀ اصلاح الگوی مصرف انرژی و منابع در ساختمان‌ها (مطالعۀ موردی: ساختمان‌های شهرداری تهران) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 48-52]
 • کرونا آثار شیوع کرونا بر بودجه شهرداری تهران [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 235-242]
 • کسب‌وکار آینده ‏پژوهی وضعیت توسعۀ کسب‏ وکارهای کوچک تولیدی و خدمات فنی در شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 80-91]
 • کلان‌شهر تهران بررسی الگوهای تراکمی توسعه عمودی مسکن(بلندمرتبه‌سازی) و تحلیل اثرات آن بر کیفیت زندگی (نمونه موردی: ناحیه3 منطقه22 تهران) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 92-105]
 • کلان‌شهر تهران تحلیلی بر تغییرات نماگرهای مسکن در کلانشهر تهران طی دوره‌ی 1398 – 1388 [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 106-118]
 • کیفیت زندگی بررسی الگوهای تراکمی توسعه عمودی مسکن(بلندمرتبه‌سازی) و تحلیل اثرات آن بر کیفیت زندگی (نمونه موردی: ناحیه3 منطقه22 تهران) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 92-105]

گ

 • گردشگری ابعاد اقتصادی گردشگری و درآمد پایدار شهرداری‏ ها (مطالعۀ موردی: شهرداری تهران) [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 127-137]
 • گردشگری شهری و توسعه پایدار ارزیابی پتانسیل توسعۀ اکوتوریسم شهری؛ مطالعۀ موردی: دریاچۀ دوقلو (سیاه‏ گاو) [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 178-187]

م

 • ماتریس ذی‌نفعان ارزیابی توان اکوتوریستی پارک چمران‌کرج با استفاده از مدلSWOT و ماتریس‌ذی‌نفعان [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 226-234]
 • مالیات بررسی نقش شهرداری‌ها در فرآیند اعمال مالیات بر مسکن‌های خالی [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 214-225]
 • محیط‌زیست بررسی فنی و اقتصادی سامانه خورشیدی پشت‌بامی باظرفیت 5 کیلووات در شهر تهران [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 206-213]
 • محیط زیست آثار حقوق مدنی ناشی از تخریب محیط زیست توسط افراد حقیقی بر اقتصاد شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 13 شهرداری تهران) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 28-35]
 • محیط زیست تحلیل اقتصادی آب گرم کن های خورشیدی (مطالعه موردی ساختمان‌های مسکونی تهران) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 119-126]
 • محیط زیست اولویت‏ بندی و امکان‌سنجی مالی اقتصادی رسته ‏های صنفی منتخب و عملکردهای مجاز به استقرار در باغ‌های شهر تهران [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 138-155]
 • محیط زیست تحلیل فنی، اقتصادی و محیط زیستی تأمین انرژی مرکز نوآوری شهرداری تهران با نصب صفحات خورشیدی [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 156-163]
 • مدل SWMM ارزیابی مدل هیدرولوژیکی - هیدرولیکی SWMM در مدیریت رواناب‌‌های شهری (مطالعه موردی: منطقه 12 شهرداری تهران) [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 243-251]
 • مدل رشد درونزا طراحی سیستم‏ نوآوری شهری (UIS) در بستر رشد اقتصادی درون‌زا [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 252-265]
 • مدیریت محیط زیست ارائۀ مدل اقتصادی به روش هدانیک: بوستان قیطریه [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 61-69]
 • مسکن بررسی الگوهای تراکمی توسعه عمودی مسکن(بلندمرتبه‌سازی) و تحلیل اثرات آن بر کیفیت زندگی (نمونه موردی: ناحیه3 منطقه22 تهران) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 92-105]
 • مسکن خالی بررسی نقش شهرداری‌ها در فرآیند اعمال مالیات بر مسکن‌های خالی [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 214-225]
 • مصارف آثار شیوع کرونا بر بودجه شهرداری تهران [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 235-242]
 • مصوبه اصلاح الگوی مصرف اثربخشی اجرای مصوبۀ اصلاح الگوی مصرف انرژی و منابع در ساختمان‌ها (مطالعۀ موردی: ساختمان‌های شهرداری تهران) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 48-52]
 • معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران باشگاه سازندگان؛ پیشنهادی برای معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران برای ایجاد رونق در بازار مسکن [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 164-177]
 • منابع آثار شیوع کرونا بر بودجه شهرداری تهران [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 235-242]
 • منطقة 10 شهر تهران بررسی و ساماندهی فضایی دستفروشان منطقۀ 10 شهر تهران با تأکید بر نواحی مسئله‌دار [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 36-47]

ن

 • نرم‌افزار PVsyst بررسی فنی و اقتصادی سامانه خورشیدی پشت‌بامی باظرفیت 5 کیلووات در شهر تهران [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 206-213]
 • نقشه کاداستر ارزیابی اقتصادی نقشه‌های بزرگ‌مقیاس مستخرج از فتوگرامتری پهپادی در تهیۀ نقشه کاداستر شهری [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 70-79]
 • نماگرهای اقتصادی مسکن تحلیلی بر تغییرات نماگرهای مسکن در کلانشهر تهران طی دوره‌ی 1398 – 1388 [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 106-118]
 • نماگرهای جمعیتی مسکن تحلیلی بر تغییرات نماگرهای مسکن در کلانشهر تهران طی دوره‌ی 1398 – 1388 [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 106-118]
 • نماگرهای کالبدی مسکن تحلیلی بر تغییرات نماگرهای مسکن در کلانشهر تهران طی دوره‌ی 1398 – 1388 [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 106-118]
 • نوآوری طراحی سیستم‏ نوآوری شهری (UIS) در بستر رشد اقتصادی درون‌زا [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 252-265]
 • نواحی مسئله‌دار بررسی و ساماندهی فضایی دستفروشان منطقۀ 10 شهر تهران با تأکید بر نواحی مسئله‌دار [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 36-47]
 • نیروگاه حرارتی محاسبه هزینه‌های محیط زیستی تولید برق (مطالعه موردی نیروگاه‌های حرارتی شهر تهران) [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 198-205]

و

 • وفاداری مشتریان تأثیر ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک شهرداری‏ها بر رضایت و وفاداری مشتریان با توجه به نقش میانجی ارزش ادراک‏شده توسط مشتریان و اعتماد مشتریان در معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 53-60]

ه

 • هدانیک ارائۀ مدل اقتصادی به روش هدانیک: بوستان قیطریه [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 61-69]
 • هزینه خارجی محاسبه هزینه‌های محیط زیستی تولید برق (مطالعه موردی نیروگاه‌های حرارتی شهر تهران) [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 198-205]
 • هزینه-فایده اولویت‏ بندی و امکان‌سنجی مالی اقتصادی رسته ‏های صنفی منتخب و عملکردهای مجاز به استقرار در باغ‌های شهر تهران [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 138-155]
 • هزینه محیط زیستی محاسبه هزینه‌های محیط زیستی تولید برق (مطالعه موردی نیروگاه‌های حرارتی شهر تهران) [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 198-205]
 • هزینه مرگ ذرات معلق تحلیل اقتصادی هزینه مرگ‌های ناشی از آلودگی هوا در شهر تهران [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 188-197]