نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آگروتوریسم و اکوتوریسم برنامه‌ریزی راهبردی توسعه گردشگری در نقاط پیراشهری موردپژوهی: محور گردشگری وردیج-واریش؛ منطقه 22 شهرداری تهران [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 296-311]
 • آلودگیهای محیطزیستی ارائه مدل یکپارچۀمدیریت آلودگیهای محیطزیستی در سکونتگاههای غیررسمی بر اساس چهارچوب DPSIR (مطالعۀ موردی: شهر مشهد) [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 340-354]
 • آینده‌نگاری آینده‌نگاری مدیریت حریم پایتخت به روش سناریونگاری [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 45-66]
 • آینده نگاری آیندة توسعة فضایی منطقة غرب استان کرمانشاه بر مبنای صنعت انرژی [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 355-373]

ا

 • ارزش زیبایی‌شناختی برآورد ارزش زیبایی شناختی فضای سبز درختی منطقه جهانشهر کرج به روش رضایت خاطر (هدونیک) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 111-121]
 • ارزیابی اقتصادی تحلیل فایده-هزینه مدیریت پسماندهای جامد شهری: مطالعه موردی شهر رباط کریم [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 28-36]
 • ارزیابی عملکرد کاربرد تحلیل پوششی داده‌ها در سنجش کارایی مناطق شهرداری تهران در پاسخگویی به درخواست‌های شهروندان [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 312-325]
 • ارزیابی مالی تحلیل فایده-هزینه مدیریت پسماندهای جامد شهری: مطالعه موردی شهر رباط کریم [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 28-36]
 • افراد کم‌توان و ناتوان بررسی میزان مناسب بودن فضای شهری برای حضور افراد کم‌توان و ناتوان (نمونه مطالعاتی: خیابان انقلاب اسلامی تهران) [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 169-186]
 • اقتصاد خانوار شهری گل‏خانۀ تاریک انرژیتیک رومیزی با نگاه به اقتصاد خانوار شهر تهران [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 1-9]
 • اقتصادی ارزیابی اقتصادی استفاده از پخش سیلاب برای احداث پارک جنگلی در حاشیه شهر [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 37-44]
 • اقتصادی-اجتماعی شناسایی عوامل موثر بر آسیب‌پذیری سیلاب شهری بندرعباس با تاکید بر مدیریت رواناب شهری [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 236-246]
 • امنیّت اقتصادی سنجش توسعه‌یافتگی بر اساس شاخص‌های امنیّت اقتصادی و تحلیل شهرستان (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 101-110]
 • امنیت پایدار غذایی گل‏خانۀ تاریک انرژیتیک رومیزی با نگاه به اقتصاد خانوار شهر تهران [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 1-9]
 • انرژی زیستی ارزیابی فنی و اقتصادی تولید انرژی زیستی در سکونتگاه های فاقد شبکه گازرسانی در حاشیه شهر کرمانشاه [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 162-168]
 • ایران تحلیل فایده-هزینه مدیریت پسماندهای جامد شهری: مطالعه موردی شهر رباط کریم [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 28-36]

ب

 • باز آفرینی شهری بازآفرینی بافت تاریخی مبتنی بر توسعه ی میانافزا؛ راهکاری در پایداری اجتماعی-اقتصادی شهر [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 19-27]
 • بازار شناخت و بررسی تاثیر بازار بر ساختارشهری ، در راستای حفظ بافت تاریخی شهرها(نمونه موردی:شهرقزوین) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 83-89]
 • بازار تاریخی تبریز بازشناسی ابعاد و راهبردهای برندسازی مراکز تجاری با تاکید بر هویت شهری (نمونه موردی: بازار تاریخی، لاله ‌پارک و برج تجارت ‌جهانی تبریز) [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 277-295]
 • بافت تاریخی بازآفرینی بافت تاریخی مبتنی بر توسعه ی میانافزا؛ راهکاری در پایداری اجتماعی-اقتصادی شهر [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 19-27]
 • بافت تاریخی حفاظت از ارزش‌های شهری گذرهای تاریخی با تکیه‌بر آسیب‌شناسی گذر محله بالا در شهر نراق [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 134-146]
 • بافت‌فرسوده شهری نوسازی شهری؛ بررسی نقش سرمایه اجتماعی-فرهنگی در مشارکت مردم در بازسازی بافت فرسوده شهری(مطالعه موردی شهرهای گنبد وگرگان) [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 211-223]
 • بافت کهن شهری برنامه ریزی راهبردی به منظور تجدید حیات شهری با استفاده از رویکرد پایداری محیطی؛ نمونه مطالعاتی: محدوده خیابان شهید مدنی شهر تهران [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 374-390]
 • بخشش شهروندان پیشایندها و پیامدهای بخشش شهروندان در صنعت تاکسیرانی اینترنتی [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 200-210]
 • بداهه‌پردازی بررسی عوامل اثرگذار بر کارآفرینی سازمانی با رویکرد بداهه پردازی در شهرداری تهران [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 122-133]
 • برنامه‌ریزی راهبردی برنامه‌ریزی راهبردی توسعه گردشگری در نقاط پیراشهری موردپژوهی: محور گردشگری وردیج-واریش؛ منطقه 22 شهرداری تهران [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 296-311]
 • برندسازی بازشناسی ابعاد و راهبردهای برندسازی مراکز تجاری با تاکید بر هویت شهری (نمونه موردی: بازار تاریخی، لاله ‌پارک و برج تجارت ‌جهانی تبریز) [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 277-295]
 • بیوگاز ارزیابی فنی و اقتصادی تولید انرژی زیستی در سکونتگاه های فاقد شبکه گازرسانی در حاشیه شهر کرمانشاه [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 162-168]

پ

 • پارک جنگلی ارزیابی اقتصادی استفاده از پخش سیلاب برای احداث پارک جنگلی در حاشیه شهر [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 37-44]
 • پایداری شهری بازآفرینی بافت تاریخی مبتنی بر توسعه ی میانافزا؛ راهکاری در پایداری اجتماعی-اقتصادی شهر [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 19-27]
 • پخش سیلاب ارزیابی اقتصادی استفاده از پخش سیلاب برای احداث پارک جنگلی در حاشیه شهر [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 37-44]
 • پسماند جامد شهری تحلیل فایده-هزینه مدیریت پسماندهای جامد شهری: مطالعه موردی شهر رباط کریم [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 28-36]
 • پهنه فرهنگی تبیین مولفه های حس مکان در پهنه فرهنگی تهران مورد مطالعه: محور علمی- فرهنگی دروازه دولت- میدان انقلاب [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 391-409]
 • پوشش درختی برآورد ارزش زیبایی شناختی فضای سبز درختی منطقه جهانشهر کرج به روش رضایت خاطر (هدونیک) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 111-121]

ت

 • تبلیغات شفاهی منفی پیشایندها و پیامدهای بخشش شهروندان در صنعت تاکسیرانی اینترنتی [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 200-210]
 • تجارب برنامه ریزی شهری بازآفرینی بافت تاریخی مبتنی بر توسعه ی میانافزا؛ راهکاری در پایداری اجتماعی-اقتصادی شهر [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 19-27]
 • تجدیدحیات برنامه ریزی راهبردی به منظور تجدید حیات شهری با استفاده از رویکرد پایداری محیطی؛ نمونه مطالعاتی: محدوده خیابان شهید مدنی شهر تهران [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 374-390]
 • تحلیل ISM-MICMAC-TOPSIS تبیین مولفه های حس مکان در پهنه فرهنگی تهران مورد مطالعه: محور علمی- فرهنگی دروازه دولت- میدان انقلاب [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 391-409]
 • تحلیل SWOT شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای توسعه گردشگری ورزشی در فضاهای شهری: شهرستان گنبدکاووس [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 90-100]
 • تحلیل پوششی داده‌ها کاربرد تحلیل پوششی داده‌ها در سنجش کارایی مناطق شهرداری تهران در پاسخگویی به درخواست‌های شهروندان [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 312-325]
 • تحلیل حساسیت رتبه بندی چندشاخصه‌ی راهکارهای تقویت مشارکت عمومی در حفاظت از آثار تاریخی و میراث فرهنگی بر اساس الگوواره‌ی توسعه پایدار [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 75-82]
 • تحلیل شهرستان سنجش توسعه‌یافتگی بر اساس شاخص‌های امنیّت اقتصادی و تحلیل شهرستان (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 101-110]
 • تراکنش‌های املاک برآورد ارزش زیبایی شناختی فضای سبز درختی منطقه جهانشهر کرج به روش رضایت خاطر (هدونیک) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 111-121]
 • تصمیم‌گیری چند شاخصه رتبه بندی چندشاخصه‌ی راهکارهای تقویت مشارکت عمومی در حفاظت از آثار تاریخی و میراث فرهنگی بر اساس الگوواره‌ی توسعه پایدار [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 75-82]
 • تصمیم‌گیری چند معیاره شناسایی عوامل موثر بر آسیب‌پذیری سیلاب شهری بندرعباس با تاکید بر مدیریت رواناب شهری [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 236-246]
 • تکنیک سوات حفاظت از ارزش‌های شهری گذرهای تاریخی با تکیه‌بر آسیب‌شناسی گذر محله بالا در شهر نراق [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 134-146]
 • توسعه سنجش توسعه‌یافتگی بر اساس شاخص‌های امنیّت اقتصادی و تحلیل شهرستان (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 101-110]
 • توسعه پایدار رتبه بندی چندشاخصه‌ی راهکارهای تقویت مشارکت عمومی در حفاظت از آثار تاریخی و میراث فرهنگی بر اساس الگوواره‌ی توسعه پایدار [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 75-82]
 • توسعه پایدار .تدوین الگوی توسعه پایدار کوهنوردی کشور بر اساس نظریه داده بنیاد [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 187-199]
 • توسعه پایدار حمل ‏و‏نقل پایدار در ایران؛ اندازه ‏گیری و تحلیل شاخص ‏های مرتبط [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 247-264]
 • توسعه پایدار برنامه ریزی راهبردی به منظور تجدید حیات شهری با استفاده از رویکرد پایداری محیطی؛ نمونه مطالعاتی: محدوده خیابان شهید مدنی شهر تهران [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 374-390]
 • توسعه دیپلماسی ارائه مدل توسعه دیپلماسی زیست‌محیطی با تاکید بر نقش شهرداری‌ها: بر اساس رویکرد گراندد تئوری [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 224-235]
 • توسعه میان افزا بازآفرینی بافت تاریخی مبتنی بر توسعه ی میانافزا؛ راهکاری در پایداری اجتماعی-اقتصادی شهر [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 19-27]
 • توسعه یافتگی سنجش توسعه‌یافتگی بر اساس شاخص‌های امنیّت اقتصادی و تحلیل شهرستان (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 101-110]

ج

 • جبران خسارت پیشایندها و پیامدهای بخشش شهروندان در صنعت تاکسیرانی اینترنتی [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 200-210]
 • جدا کننده‌های شهری رویکرد مناسب در استفاده از نرده‌های شهری(جداکننده‌ها) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 67-74]

چ

 • چهارچوب DPSIR ارائه مدل یکپارچۀمدیریت آلودگیهای محیطزیستی در سکونتگاههای غیررسمی بر اساس چهارچوب DPSIR (مطالعۀ موردی: شهر مشهد) [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 340-354]

ح

 • حریم پایتخت آینده‌نگاری مدیریت حریم پایتخت به روش سناریونگاری [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 45-66]
 • حس مکان تبیین مولفه های حس مکان در پهنه فرهنگی تهران مورد مطالعه: محور علمی- فرهنگی دروازه دولت- میدان انقلاب [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 391-409]
 • حفاظت حفاظت از ارزش‌های شهری گذرهای تاریخی با تکیه‌بر آسیب‌شناسی گذر محله بالا در شهر نراق [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 134-146]
 • حفاظت از آثار تاریخی رتبه بندی چندشاخصه‌ی راهکارهای تقویت مشارکت عمومی در حفاظت از آثار تاریخی و میراث فرهنگی بر اساس الگوواره‌ی توسعه پایدار [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 75-82]
 • حمل و نقل پایدار حمل ‏و‏نقل پایدار در ایران؛ اندازه ‏گیری و تحلیل شاخص ‏های مرتبط [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 247-264]

خ

 • خیابان انقلاب اسلامی تهران بررسی میزان مناسب بودن فضای شهری برای حضور افراد کم‌توان و ناتوان (نمونه مطالعاتی: خیابان انقلاب اسلامی تهران) [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 169-186]
 • خیابان شهید مدنی شهر تهران برنامه ریزی راهبردی به منظور تجدید حیات شهری با استفاده از رویکرد پایداری محیطی؛ نمونه مطالعاتی: محدوده خیابان شهید مدنی شهر تهران [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 374-390]

د

 • داده بنیاد .تدوین الگوی توسعه پایدار کوهنوردی کشور بر اساس نظریه داده بنیاد [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 187-199]
 • درخواست‌های شهروندان کاربرد تحلیل پوششی داده‌ها در سنجش کارایی مناطق شهرداری تهران در پاسخگویی به درخواست‌های شهروندان [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 312-325]
 • دیپلماسی زیست محیطی ارائه مدل توسعه دیپلماسی زیست‌محیطی با تاکید بر نقش شهرداری‌ها: بر اساس رویکرد گراندد تئوری [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 224-235]

ر

 • راهبرد شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای توسعه گردشگری ورزشی در فضاهای شهری: شهرستان گنبدکاووس [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 90-100]
 • رضایت شغلی شاخص‌های رضایت شغلی کارکنان شهرداری تهران بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 265-276]
 • رواناب شهری شناسایی عوامل موثر بر آسیب‌پذیری سیلاب شهری بندرعباس با تاکید بر مدیریت رواناب شهری [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 236-246]
 • روش رضایت خاطر (هدونیک) برآورد ارزش زیبایی شناختی فضای سبز درختی منطقه جهانشهر کرج به روش رضایت خاطر (هدونیک) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 111-121]

ز

 • زیرساخت اطلاعات فضایی ارزیابی مدیریت یکپارچۀ بحران با رویکرد زیرساخت اطلاعات فضایی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 10-18]
 • زیست محیطی .تدوین الگوی توسعه پایدار کوهنوردی کشور بر اساس نظریه داده بنیاد [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 187-199]

ژ

 • ژئومورفولوژی رودخانه ای تحلیل شرایط مورفولوژیک کریدور رودخانه‌ای کن در کلان‌شهر تهران با استفاده از روش MQI [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 326-339]

س

 • سرمایه‌اجتماعی نوسازی شهری؛ بررسی نقش سرمایه اجتماعی-فرهنگی در مشارکت مردم در بازسازی بافت فرسوده شهری(مطالعه موردی شهرهای گنبد وگرگان) [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 211-223]
 • سرمایه فرهنگی نوسازی شهری؛ بررسی نقش سرمایه اجتماعی-فرهنگی در مشارکت مردم در بازسازی بافت فرسوده شهری(مطالعه موردی شهرهای گنبد وگرگان) [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 211-223]
 • سکونتگاههای غیررسمی ارائه مدل یکپارچۀمدیریت آلودگیهای محیطزیستی در سکونتگاههای غیررسمی بر اساس چهارچوب DPSIR (مطالعۀ موردی: شهر مشهد) [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 340-354]
 • سیلاب شهری شناسایی عوامل موثر بر آسیب‌پذیری سیلاب شهری بندرعباس با تاکید بر مدیریت رواناب شهری [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 236-246]

ش

 • شاخص‌های حمل و نقل پایدار حمل ‏و‏نقل پایدار در ایران؛ اندازه ‏گیری و تحلیل شاخص ‏های مرتبط [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 247-264]
 • شبکه توزیع کالا و خدمات واکاوی موانع کسب‌وکارهای شبکه توزیع کالا و خدمات در استان ایلام [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 147-161]
 • شکلگیری بازار شناخت و بررسی تاثیر بازار بر ساختارشهری ، در راستای حفظ بافت تاریخی شهرها(نمونه موردی:شهرقزوین) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 83-89]
 • شکلگیری‌شهرها شناخت و بررسی تاثیر بازار بر ساختارشهری ، در راستای حفظ بافت تاریخی شهرها(نمونه موردی:شهرقزوین) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 83-89]
 • شنیدن صدای مشتری پیشایندها و پیامدهای بخشش شهروندان در صنعت تاکسیرانی اینترنتی [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 200-210]
 • شهرداری ارائه مدل توسعه دیپلماسی زیست‌محیطی با تاکید بر نقش شهرداری‌ها: بر اساس رویکرد گراندد تئوری [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 224-235]
 • شهرداری تهران بررسی عوامل اثرگذار بر کارآفرینی سازمانی با رویکرد بداهه پردازی در شهرداری تهران [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 122-133]
 • شهرداری تهران کاربرد تحلیل پوششی داده‌ها در سنجش کارایی مناطق شهرداری تهران در پاسخگویی به درخواست‌های شهروندان [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 312-325]
 • شهرداری تهران شاخص‌های رضایت شغلی کارکنان شهرداری تهران بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 265-276]
 • شهرسازی شناخت و بررسی تاثیر بازار بر ساختارشهری ، در راستای حفظ بافت تاریخی شهرها(نمونه موردی:شهرقزوین) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 83-89]
 • شهر مشهد ارائه مدل یکپارچۀمدیریت آلودگیهای محیطزیستی در سکونتگاههای غیررسمی بر اساس چهارچوب DPSIR (مطالعۀ موردی: شهر مشهد) [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 340-354]
 • شهر نراق حفاظت از ارزش‌های شهری گذرهای تاریخی با تکیه‌بر آسیب‌شناسی گذر محله بالا در شهر نراق [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 134-146]

ص

 • صنعت انرژی آیندة توسعة فضایی منطقة غرب استان کرمانشاه بر مبنای صنعت انرژی [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 355-373]

ع

 • عدم قطعیت و نامعلومی آینده‌نگاری مدیریت حریم پایتخت به روش سناریونگاری [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 45-66]
 • عدم قطعیت و نامعلومی آیندة توسعة فضایی منطقة غرب استان کرمانشاه بر مبنای صنعت انرژی [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 355-373]
 • عذرخواهی پیشایندها و پیامدهای بخشش شهروندان در صنعت تاکسیرانی اینترنتی [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 200-210]

ف

 • فضاهای شهری شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای توسعه گردشگری ورزشی در فضاهای شهری: شهرستان گنبدکاووس [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 90-100]
 • فضای سبز درختی برآورد ارزش زیبایی شناختی فضای سبز درختی منطقه جهانشهر کرج به روش رضایت خاطر (هدونیک) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 111-121]
 • فضولات دامی ارزیابی فنی و اقتصادی تولید انرژی زیستی در سکونتگاه های فاقد شبکه گازرسانی در حاشیه شهر کرمانشاه [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 162-168]

ک

 • کارآفرینی واکاوی موانع کسب‌وکارهای شبکه توزیع کالا و خدمات در استان ایلام [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 147-161]
 • کارآفرینی سازمانی بررسی عوامل اثرگذار بر کارآفرینی سازمانی با رویکرد بداهه پردازی در شهرداری تهران [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 122-133]
 • کارایی کاربرد تحلیل پوششی داده‌ها در سنجش کارایی مناطق شهرداری تهران در پاسخگویی به درخواست‌های شهروندان [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 312-325]
 • کاهش ریسک بحران ارزیابی مدیریت یکپارچۀ بحران با رویکرد زیرساخت اطلاعات فضایی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 10-18]
 • کرمانشاه ارزیابی فنی و اقتصادی تولید انرژی زیستی در سکونتگاه های فاقد شبکه گازرسانی در حاشیه شهر کرمانشاه [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 162-168]
 • کریدور رودخانه ای کن تحلیل شرایط مورفولوژیک کریدور رودخانه‌ای کن در کلان‌شهر تهران با استفاده از روش MQI [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 326-339]
 • کسب‌وکار واکاوی موانع کسب‌وکارهای شبکه توزیع کالا و خدمات در استان ایلام [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 147-161]
 • کوهنوردی .تدوین الگوی توسعه پایدار کوهنوردی کشور بر اساس نظریه داده بنیاد [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 187-199]
 • کیفیت مورفولوژیکی تحلیل شرایط مورفولوژیک کریدور رودخانه‌ای کن در کلان‌شهر تهران با استفاده از روش MQI [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 326-339]

گ

 • گذر محله‌ی بالا حفاظت از ارزش‌های شهری گذرهای تاریخی با تکیه‌بر آسیب‌شناسی گذر محله بالا در شهر نراق [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 134-146]
 • گراندد تئوری ارائه مدل توسعه دیپلماسی زیست‌محیطی با تاکید بر نقش شهرداری‌ها: بر اساس رویکرد گراندد تئوری [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 224-235]
 • گردشگری پیراشهری برنامه‌ریزی راهبردی توسعه گردشگری در نقاط پیراشهری موردپژوهی: محور گردشگری وردیج-واریش؛ منطقه 22 شهرداری تهران [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 296-311]
 • گردشگری ورزشی شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای توسعه گردشگری ورزشی در فضاهای شهری: شهرستان گنبدکاووس [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 90-100]
 • گل‌خانه تاریک انرژیتیک رومیزی گل‏خانۀ تاریک انرژیتیک رومیزی با نگاه به اقتصاد خانوار شهر تهران [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 1-9]
 • گنبدکاووس شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای توسعه گردشگری ورزشی در فضاهای شهری: شهرستان گنبدکاووس [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 90-100]

م

 • مبلمان خیابان رویکرد مناسب در استفاده از نرده‌های شهری(جداکننده‌ها) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 67-74]
 • محور گردشگری وردیج-واریش برنامه‌ریزی راهبردی توسعه گردشگری در نقاط پیراشهری موردپژوهی: محور گردشگری وردیج-واریش؛ منطقه 22 شهرداری تهران [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 296-311]
 • مدل MQI. تهران تحلیل شرایط مورفولوژیک کریدور رودخانه‌ای کن در کلان‌شهر تهران با استفاده از روش MQI [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 326-339]
 • مدیریت پسماند تحلیل فایده-هزینه مدیریت پسماندهای جامد شهری: مطالعه موردی شهر رباط کریم [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 28-36]
 • مدیریت یکپارچه ارزیابی مدیریت یکپارچۀ بحران با رویکرد زیرساخت اطلاعات فضایی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 10-18]
 • مدیریت یکپارچه آینده‌نگاری مدیریت حریم پایتخت به روش سناریونگاری [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 45-66]
 • مراکز تجاری بازشناسی ابعاد و راهبردهای برندسازی مراکز تجاری با تاکید بر هویت شهری (نمونه موردی: بازار تاریخی، لاله ‌پارک و برج تجارت ‌جهانی تبریز) [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 277-295]
 • مشارکت نوسازی شهری؛ بررسی نقش سرمایه اجتماعی-فرهنگی در مشارکت مردم در بازسازی بافت فرسوده شهری(مطالعه موردی شهرهای گنبد وگرگان) [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 211-223]
 • مشارکت عمومی رتبه بندی چندشاخصه‌ی راهکارهای تقویت مشارکت عمومی در حفاظت از آثار تاریخی و میراث فرهنگی بر اساس الگوواره‌ی توسعه پایدار [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 75-82]
 • معلولیت بررسی میزان مناسب بودن فضای شهری برای حضور افراد کم‌توان و ناتوان (نمونه مطالعاتی: خیابان انقلاب اسلامی تهران) [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 169-186]
 • مناسب‌سازی فضاهای شهری بررسی میزان مناسب بودن فضای شهری برای حضور افراد کم‌توان و ناتوان (نمونه مطالعاتی: خیابان انقلاب اسلامی تهران) [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 169-186]
 • منطقة غرب استان کرمانشاه آیندة توسعة فضایی منطقة غرب استان کرمانشاه بر مبنای صنعت انرژی [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 355-373]

ن

 • نرده‌های شهری رویکرد مناسب در استفاده از نرده‌های شهری(جداکننده‌ها) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 67-74]
 • نوآوری بررسی عوامل اثرگذار بر کارآفرینی سازمانی با رویکرد بداهه پردازی در شهرداری تهران [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 122-133]
 • نواحی پیراشهری برنامه‌ریزی راهبردی توسعه گردشگری در نقاط پیراشهری موردپژوهی: محور گردشگری وردیج-واریش؛ منطقه 22 شهرداری تهران [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 296-311]
 • نوسازی شهری نوسازی شهری؛ بررسی نقش سرمایه اجتماعی-فرهنگی در مشارکت مردم در بازسازی بافت فرسوده شهری(مطالعه موردی شهرهای گنبد وگرگان) [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 211-223]

و

 • ویژگی های جمعیت شناختی شاخص‌های رضایت شغلی کارکنان شهرداری تهران بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 265-276]

ه

 • هزینه-فایده ارزیابی فنی و اقتصادی تولید انرژی زیستی در سکونتگاه های فاقد شبکه گازرسانی در حاشیه شهر کرمانشاه [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 162-168]
 • هم‌بست آب محیط‌زیست غذا و انرژی گل‏خانۀ تاریک انرژیتیک رومیزی با نگاه به اقتصاد خانوار شهر تهران [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 1-9]
 • هویت شهری بازشناسی ابعاد و راهبردهای برندسازی مراکز تجاری با تاکید بر هویت شهری (نمونه موردی: بازار تاریخی، لاله ‌پارک و برج تجارت ‌جهانی تبریز) [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 277-295]