نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آلودگی هوا تحلیل هزینه – فایده اجتماعی تعویض مبدل‌های کاتالیستی غیرفعال در خودروهای سبک شهر تهران برای کاهش آلودگی هوا [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 104-120]
 • آینده پژوهی شناسایی پیش‌ران های اصلی توسعه شهری با استفاده از رویکرد آینده‌نگاری (مطالعه موردی: کلان‌شهر تهران) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 16-32]

ا

 • ارزش ویژۀ برند بررسی اثر منابع و انگیزه ها بر ارزش ویژه برند مقاصد گردشگری شهری با توجه به نقش رفتار هم‎خلقی ارزش (شهر یزد به عنوان مورد مطالعه) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 121-134]
 • استقراض کسری بودجه در شهرداری‌ها: پیشنهاد روشی برای محاسبه و کنترل بر مبنای مفهوم پایداری منابع (مطالعه موردی: کلان‌شهرهای تهران، مشهد، شیراز و رشت) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 64-75]
 • اسفراین واکاوی و ارزیابی تجارب مداخله در بافت مرکزی شهر اسفراین [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 135-147]
 • اقتصاد غیررسمی شناسایی ابعاد اثرگذار همه‌گیری کوید 19 بر کسب‌وکار دست‌فروشان شهر کرمانشاه [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 89-103]
 • الگوی مصرف ارائه مدل دینامیکی برای تبیین الگوی مصرف در سبک زندگی شهری ایرانیان [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 33-47]
 • انرژی خورشیدی یارانه منصفانه سیستم فوتوولتاییک و باتری خانگی متصل به شبکه برق سراسری با توجه به پیک بار شبکه شهری [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 1-15]
 • انرژی‌های تجدید پذیر یارانه منصفانه سیستم فوتوولتاییک و باتری خانگی متصل به شبکه برق سراسری با توجه به پیک بار شبکه شهری [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 1-15]
 • انگیزۀ گردشگر بررسی اثر منابع و انگیزه ها بر ارزش ویژه برند مقاصد گردشگری شهری با توجه به نقش رفتار هم‎خلقی ارزش (شهر یزد به عنوان مورد مطالعه) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 121-134]

ب

 • بافت مرکزی واکاوی و ارزیابی تجارب مداخله در بافت مرکزی شهر اسفراین [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 135-147]

پ

 • پیش‌ران‌های کلیدی شناسایی پیش‌ران های اصلی توسعه شهری با استفاده از رویکرد آینده‌نگاری (مطالعه موردی: کلان‌شهر تهران) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 16-32]

ت

 • تامین منابع شناسایی عوامل مؤثر بر تأمین منابع درآمدی پایدار شهرداری اراک [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 76-88]
 • تجارب جهانی واکاوی و ارزیابی تجارب مداخله در بافت مرکزی شهر اسفراین [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 135-147]
 • تحلیل محتوا شناسایی ابعاد اثرگذار همه‌گیری کوید 19 بر کسب‌وکار دست‌فروشان شهر کرمانشاه [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 89-103]
 • تراز عملیاتی کسری بودجه در شهرداری‌ها: پیشنهاد روشی برای محاسبه و کنترل بر مبنای مفهوم پایداری منابع (مطالعه موردی: کلان‌شهرهای تهران، مشهد، شیراز و رشت) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 64-75]
 • تراز کلی کسری بودجه در شهرداری‌ها: پیشنهاد روشی برای محاسبه و کنترل بر مبنای مفهوم پایداری منابع (مطالعه موردی: کلان‌شهرهای تهران، مشهد، شیراز و رشت) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 64-75]
 • تهران شناسایی پیش‌ران های اصلی توسعه شهری با استفاده از رویکرد آینده‌نگاری (مطالعه موردی: کلان‌شهر تهران) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 16-32]
 • توسعه شهری شناسایی پیش‌ران های اصلی توسعه شهری با استفاده از رویکرد آینده‌نگاری (مطالعه موردی: کلان‌شهر تهران) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 16-32]

خ

 • خانوار شهری ارائه مدل دینامیکی برای تبیین الگوی مصرف در سبک زندگی شهری ایرانیان [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 33-47]
 • خودروهای سبک تحلیل هزینه – فایده اجتماعی تعویض مبدل‌های کاتالیستی غیرفعال در خودروهای سبک شهر تهران برای کاهش آلودگی هوا [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 104-120]

د

 • درامد پایدار شناسایی عوامل مؤثر بر تأمین منابع درآمدی پایدار شهرداری اراک [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 76-88]
 • دست‌فروشی خیابانی شناسایی ابعاد اثرگذار همه‌گیری کوید 19 بر کسب‌وکار دست‌فروشان شهر کرمانشاه [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 89-103]

ر

 • روش ارزش‌گذاری مشروط تحلیل هزینه – فایده اجتماعی تعویض مبدل‌های کاتالیستی غیرفعال در خودروهای سبک شهر تهران برای کاهش آلودگی هوا [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 104-120]

س

 • سبک زندگی ارائه مدل دینامیکی برای تبیین الگوی مصرف در سبک زندگی شهری ایرانیان [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 33-47]
 • سیستم دینامیکی ارائه مدل دینامیکی برای تبیین الگوی مصرف در سبک زندگی شهری ایرانیان [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 33-47]

ش

 • شبیه‌سازی یارانه منصفانه سیستم فوتوولتاییک و باتری خانگی متصل به شبکه برق سراسری با توجه به پیک بار شبکه شهری [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 1-15]
 • شهر تهران تحلیل هزینه – فایده اجتماعی تعویض مبدل‌های کاتالیستی غیرفعال در خودروهای سبک شهر تهران برای کاهش آلودگی هوا [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 104-120]
 • شهرداری شناسایی عوامل مؤثر بر تأمین منابع درآمدی پایدار شهرداری اراک [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 76-88]
 • شهرداری تهران بررسی میزان مطلوبیت مستندات حقوقی مرتبط با مطالعات و پژوهش در شهرداری تهران از نگاه متخصصین [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 48-63]

ع

 • عدم قطعیت شناسایی پیش‌ران های اصلی توسعه شهری با استفاده از رویکرد آینده‌نگاری (مطالعه موردی: کلان‌شهر تهران) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 16-32]

ک

 • کسری بودجه کسری بودجه در شهرداری‌ها: پیشنهاد روشی برای محاسبه و کنترل بر مبنای مفهوم پایداری منابع (مطالعه موردی: کلان‌شهرهای تهران، مشهد، شیراز و رشت) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 64-75]

م

 • مبدل‌های کاتالیستی تحلیل هزینه – فایده اجتماعی تعویض مبدل‌های کاتالیستی غیرفعال در خودروهای سبک شهر تهران برای کاهش آلودگی هوا [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 104-120]
 • مداخله در بافت واکاوی و ارزیابی تجارب مداخله در بافت مرکزی شهر اسفراین [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 135-147]
 • مستندات حقوقی بررسی میزان مطلوبیت مستندات حقوقی مرتبط با مطالعات و پژوهش در شهرداری تهران از نگاه متخصصین [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 48-63]
 • مصرف ارائه مدل دینامیکی برای تبیین الگوی مصرف در سبک زندگی شهری ایرانیان [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 33-47]
 • منابع گردشگر بررسی اثر منابع و انگیزه ها بر ارزش ویژه برند مقاصد گردشگری شهری با توجه به نقش رفتار هم‎خلقی ارزش (شهر یزد به عنوان مورد مطالعه) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 121-134]
 • میزان مطلوبیت بررسی میزان مطلوبیت مستندات حقوقی مرتبط با مطالعات و پژوهش در شهرداری تهران از نگاه متخصصین [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 48-63]

ن

 • نرم‌افزار هومر یارانه منصفانه سیستم فوتوولتاییک و باتری خانگی متصل به شبکه برق سراسری با توجه به پیک بار شبکه شهری [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 1-15]
 • نیروگاه خانگی یارانه منصفانه سیستم فوتوولتاییک و باتری خانگی متصل به شبکه برق سراسری با توجه به پیک بار شبکه شهری [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 1-15]

و

 • واگذاری دارایی سرمایه ای کسری بودجه در شهرداری‌ها: پیشنهاد روشی برای محاسبه و کنترل بر مبنای مفهوم پایداری منابع (مطالعه موردی: کلان‌شهرهای تهران، مشهد، شیراز و رشت) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 64-75]

ه

 • هم‎خلقی ارزش بررسی اثر منابع و انگیزه ها بر ارزش ویژه برند مقاصد گردشگری شهری با توجه به نقش رفتار هم‎خلقی ارزش (شهر یزد به عنوان مورد مطالعه) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 121-134]
 • همه‌گیری کووید 19 شناسایی ابعاد اثرگذار همه‌گیری کوید 19 بر کسب‌وکار دست‌فروشان شهر کرمانشاه [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 89-103]

ی

 • یزد بررسی اثر منابع و انگیزه ها بر ارزش ویژه برند مقاصد گردشگری شهری با توجه به نقش رفتار هم‎خلقی ارزش (شهر یزد به عنوان مورد مطالعه) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 121-134]