راهنمای نگارش مقاله

تاریخ آخرین به روز رسانی سایت:  زمستان 1400

 

قابل توجه نویسندگان محترم مقالات

هنگام ارسال مقاله از طریق سامانه، ارائه فرم تعهدنامه نویسندگان ، فرم تعارض منافع و فرم موافقت با کپی رایت امضا شده توسط نویسنده مسئول، الزامی می باشد.

فرم تعهدنامه نویسندگان (word) یا (pdf)

فرم تعارض منافع (word) یا (pdf)

فرم موافقت با کپی رایت (word) یا (pdf)

 راهنمای نویسندگان مقالات

برای اطلاع نویسندگان محترم ذکر چند نکته الزامی است:

** پردازش کلیه مقالاتی که از 1401/4/1 به بعد ارسال شوند، رایگان خواهد بود**

تمامی مقالات ارسالی قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزار مشابهت یاب بررسی خواهند شد.

 


راهنمای تصویری ثبت نام و ارسال مقاله در اینجا قابل مشاهده است. هم چنین توضیحات لازم در مورد فرمت نشریه در زیر ارائه گردیده است:

داوری این نشریه به صورت دو سو ناشناس می باشد، لذا لازم است نویسنده فایل اصل مقاله را بدون نام و مشخصات نویسندگان تنظیم نماید. بنابراین فایل مشخصات نویسندگان به صورت مجزا  بارگذاری گردد.


آرایش کلی مقاله:

 

1- مقالات ارسالی تنها باید دارای 10 سر‌عنوان اصلی (و تعدادی زیر‌عنوان در صورت نیاز) به شرح زیر باشد:

چکیده، مقدمه، پیشینه تحقیق، مواد و روش ها، یافته ها، بحث و نتیجه‌گیری، مشارکت نویسندگان، تشکر و قدردانی، تعارض منافع، منابع.

 2- هر مقاله باید نتیجه پژوهش نویسنده (ها) ودر راستای الویت های فصلنامه و موضوعات تدوین شده بوده و دارای اصالت و نوآوری و نتیجه یک کار تحقیقاتی باشد.

3- نسخه اولیه باید به‌صورت تک‌ ستونی تهیه و تنظیم شود و در زمان صفحه‌آرایی به صورت دوستونه تنظیم می گردد.

4- فصلنامه به مقالاتی که در مجلات و یا همایش های دیگر داخلی چاپ شده اند، ترتیب اثر نخواهد داد ودر هر مرحله، اعم از دریافت، داوری و یا چاپ، در صورت آگاهی از این امر، فرایند داوری و چاپ را متوقف خواهد کرد و من بعد از نویسنده (ها) مقاله ای را پذیرش نخواهد نمود.

5- نوشته های مقاله باید روان و برابر دستور زبان فارسی بوده و در انتخاب واژه ها کوشش شده باشد و در صورت استفاده از واژه های مخفف لاتین، تنها برای اولین بار فرم کامل آن دقیقا کنارش در پرانتز آورده شود و در صورت تکرار نیازی به تکرار فرم کامل و گسترده آن نیست. از درج پاورقی خودداری فرمایید.

6-  از به کار بردن واژه­ها و اصطلاحات لاتین که دارای معادل متداول فارسی است خودداری نمائید. در صورت لزوم معادل انگلیسی کلمات در پرانتز مقابل کلمه درج شود. از درج کلمات انگلیسی در پاورقی خودداری فرمایید. 

7- مقاله باید در نرم افزار Word 2007 و یا بالاتر مطابق فرمت فصلنامه تایپ شود. آماده سازی مقاله جهت چاپ توسط ویراستاران صورت خواهد پذیرفت.

8-  کلمات فارسی با قلم  B Nazanin وکلمات انگلیسی باقلم Times New Romans تایپ شود.

9-  تیترهای اصلی با فونت سایز 12 بولد و تیترهای فرعی 12 ایتالیک باشد. متن مقاله در همه قسمت ها و منابع و مراجع سایز 12 باشد. تیتر جدول ها و شکل ها سایز 11 و متن همه جدول ها سایز 11 باشد. کلیه متن ها و نوشته های انگلیسی داخل متن با سایز 10 و عنوان انگلیسی سایز 14 باشد.

10-  کلیه شکلها، عکسها و نمودارها باید به فرمت JPEG  و با کیفیت خوب در داخل فایل اصلی مقاله قرار داده شوند و در صورت نیاز و تقاضای مدیر اجرایی بصورت جداگانه نیز ارائه شوند.

11-  شکلهای رنگی و نقشه ها و نمودارها در نسخه الکترونیکی و در نسخه چاپی رنگی خواهند بود.

12- چنانچه مقاله دارای حامی مادی یا معنوی باشد درج قدردانی از حامی یا تامین کننده اعتبار پژوهش (در صورت وجود) در پایان مقاله الزامی است. در صورت عدم وجود نیز ذکر گردد که مقاله حامی مادی و معنوی ندارد.


ساماندهی مقاله:

 

الف- عنوان

عنوان باید صریح، دقیق و مختصر، فونت B Titr  سایز 14 باشد.

توجه: مشخصات کامل نویسندگان (فارسی وانگلیسی) بعد از عنوان ذکرشود. هم چنین نویسنده مسئول با قرار دادن ستاره در بالای نام و در پانویس صفحه اول مشخص و ایمیل او ذکر گردد. لطفا توجه شود که نویسنده مسئول ضرورتا نویسنده رابط نبوده، اما مسئولیت علمی مقاله بر عهده اوست.

 عنوان نویسندگان باید در برگیرنده درجه دانشگاهی (مربی، استادیار، دانشیار، استاد)، نام دانشکده و یا گروه آموزشی، نام دانشگاه و محل جغرافیایی (شهر و کشور) آن ذکر شود.

مثال: محمد حسن پور (فونت سایز 12)

 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم وصنعت ایران، تهران. ایران (فونت سایز 11)

ب- چکیده فارسی و انگلیسی

چکیده باید به زبان فارسی و انگلیسی ،حداکثر تا 250 کلمه ودر برگیرنده زمینه وهدف ،روش بررسی،یافته ها، بحث ونتیجه گیری باشد. از آوردن نکات مقدماتی،بدیهی ،حاشیه ای یا توجیهی خودداری شود. چکیده انگلیسی باید دقیقا معادل فارسی آن باشد. به همراه چکیده انگلیسی، عنوان مقاله به انگلیسی، نام نویسندگان به لاتین و وابستگی علمی و درجه دانشگاهی به زبان انگلیسی ارائه شود.

همچنین چکیده انگلیسی مبسوط شامل عناوین Introduction, Materials and Methods, Findings, Conclusion و با حجم حدود 1000 تا 1500 کلمه نیز برای چاپ نهایی مورد نیاز است (چکیده مبسوط پس از پذیرش علمی مقاله باید بارگزاری شود، لذا در ابتدا نیازی به تهیه آن نیست).

ج- کلمات کلیدی

واژه های کلیدی بایستی بین 4 تا 7 واژه باشد. (به ترتیب حروف الفبا نوشته شود، هم در فارسی و هم در انگلیسی)

د- متن اصلی مقاله

معمولا متن اصلی مقاله باید به ترتیب، در برگیرنده بخشهای زیر باشد (پیشنهادی)

1- مقدمه

این بخش باید در برگیرنده دانش موجود درباره موضوع و مبانی نظری آن، ضرورت انجام تحقیق وهدف مطالعه باشد. در صورت استفاده از جداول، نمودار، اشکال ویا نقشه نکات زیر بایستی مورد توجه قرار گیرند:

    شماره وعنوان جداول دربالا جدول و همراه با رفرنس بیان شود.

    شماره و عنوان شکل ها در پائین و همراه با منبع بیان شود. از ذکر عنوان های نمودار، عکس، نقشه و.. خودداری شود و همه با عنوان شکل آورده شود.

2- پیشینه تحقیق

3-مواد و روشها

در این بخش نوع مطالعه، جامعه پژوهشی، نمونه مورد مطالعه، روش نمونه گیری، ابزار گردآوری داده ها و روشهای آماری (در صورت استفاده) به دقت بیان شود.

4- یافته ها

در این قسمت،از متن،جداول،نمودار وعکس به تناسب برای بیان یافته ها استفاده شود.جداول ونمودارها باید دارای شماره وعنوان کامل ورسا باشد ومحل قرار گیری عناوین به همان ترتیبی که دربخش مقدمه ذکر شد،قرار گیرد.

5- بحث ونتیجه گیری

مقاله در آخرین بخش از بدنه اصلی خود،باید بخشی به نام بحث ونتیجه گیری داشته باشد که مروری بر کل مقاله به عنوان نتایج حاصل است.در این بخش بایستی یافته های مهم تحقیق بر اساس اهداف ویژه آن به اختصار وبا رعایت ترتیب منطقی ذکر گردد. هم چنین اگر فرضیاتی در مطالعه مطرح شده، تائید ویارد آن مورد بحث قرار گیرد.این بخش بایستی به صورت روشن ودر حد یافته های تحقیق بیان شود.

6-منابع 

مقالات نشریه از ابتدای شروع به کار تا پایان سال 1400 بر اساس رفرنس دهی APA خواهد بود. به عبارتی مقالات سال 1401 بر اساس فرمت رفرنس نویسی جدید Vancouver تنظیم گردند، لذا مقالات دریافتی از حالا به بعد به صورت زیر تنظیم شوند:

شماره رفرنس ها در متن به ترتیب استفاده و داخل براکت آورده شود به این صورت [1] (عدد به فارسی نوشته شود)

چنانچه از یک رفرنس در دو قسمت از متن استفاده میشود همان شمار رفرنس اصلی مجددا تکرار شود و نیازی به دادن شماره جدید نیست.

چنانچه دو رفرنس برای یک جمله مد نظر است شماره هر دو رفرنس در پایان جمله بیاید.

رﻓﺮﻧﺲ دﻫﯽ  در ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ ﺳﺒﮏ  وﻧﮑﻮور

 منابع مورد استفاده به ترتیب ورود به متن شماره­ گذاری شوند. شماره منابع در متن قید شود و از عدد یک شروع و به‌ترتیب اضافه گردد. تعداد منابع پایانی با منابع استفاده شده در متن باید یکسان باشد.  منابع فارسی به انگلیسی برگردان شود و در انتها کلمه [In Persian] نوشته شود.

نام خانوادگی نویسنده (فاصله ) حرف اول نام کوچک (نقطه) عنوان مقاله (نقطه) نام مجله (فاصله )سال انتشار (فاصله ) ماه (;) دوره ی انتشار (شماره :) شماره صفحات

به طور مثال:

Joshi S, Prashant A, Deb A and Klain S. Analysis of buried pipelines subjected to reverse fault mo­tion. Soil Dynamics and Earthquake Engineering 2011 Jun1;124(11):980-3

 و برای رفرنس های فارسی به مثال زیر توجه کنید:

اسد ق، قویمی ک. تاثیر نانو تکنولوژی در کشاورزی و محیط زیست. پژوهش های کاربردی در فنی و مهندسی. 1395 آبان؛ 22(2): 95-102.

Asad K, Qawimi K. The impact of nanotechnology on agriculture and the environment. Applied research in engineering. November 2016; 22 (2): 95-102.[In Persian]

در صورتی که تعداد نویسندگان بیش از 6 نفر باشد ابتدا نام 6 نفر اول را می نویسیم و یک ویرگول و یک فاصله درج میکنیم و عبارت et al  را تایپ می کنیم و سپس یک نقطه و فاصله درج می نماییم.

به طور مثال:

Joshi S Joshi S, Prashant A, Deb A , Klain S, Ringsven MK, Bond D, et al. Analysis of buried pipelines subjected to reverse fault mo­tion. Soil Dynamics and Earthquake Engineering 2011 Jun1;124(11):980-3